Allmänt om miljöbalken

Allmänt om miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och ersatte 16 lagar som då upphörde att gälla, bl.a. naturvårdslagen, miljöskyddslagen, lagen om skötsel av jordbruksmark, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter och miljöskadelagen.

Miljöbalken har därefter ändrats vid fler tillfällen och ett stort antal förordningar och föreskrifter har utfärdats.

Det är viktigt att komma ihåg att miljöbalkens tillämpningsområde inte är summan av de lagar som upphävdes när balken trädde i kraft, utan en breddning av deras tillämpningsområde.

Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som rör all miljöpåverkan. För att miljöbalkens mål ska kunna uppnås ska dess regler tillämpas så att

  1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
  2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
  3. den biologiska mångfalden bevaras,
  4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
  5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Detta är miljöbalkens fem grundstenar och är exempel på vad som ska gälla för att balkens mål ska uppnås.

Miljöbalkens grundläggande bestämmelser gäller för alla, så väl för enskilda i det dagliga livet som för verksamhetsutövare (industrier, jordbruk, företagare m.m).

I övrigt gäller miljöbalkens lagstiftning parallellt med annan lag. Vissa verksamheter regleras ofta i flera olika lagar.

Om det anges särskilt i en annan lag att miljöbalkens bestämmelser inte ska tillämpas, så gäller detta.

I krig eller krigsfara eller då beredskapen måste höjas, kan regeringen meddela särskilda föreskrifter om att miljöbalkens bestämmelser inte ska gälla.

 Relaterade länkar