Anmälan om brottsmisstanke

Den som inte följer miljöbalkens bestämmelser kan bli straffad för miljöbrott
Om en tillsynsmyndighet upptäcker att någon överträder bestämmelser i miljöbalken, föreskrifter eller beslut är myndigheten skyldig att anmäla misstanke om brott till åklagaren eller polisen. Tillsynsmyndigheten ska inte bedöma om brottet är ringa eller har skett med uppsåt eller oaktsamhet, eller i vilken utsträckning anmälan kan leda till en fällande dom.

Bestämmelserna om miljöbrott finns i miljöbalkens kapitel 29.
Inom åklagarmyndigheten är det Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som handlägger ärenden som rör miljöbrott.´

Miljöbalkens brottsrubriceringar är bland annat:

  • Miljöbrott
  • Artskyddsbrott
  • Miljöfarlig kemikaliehantering
  • Otillåten avfallstransport
  • Försvårande av miljökontroll.

Straffen som kan dömas ut varierar mellan böter och fängelse i högst sex år