Vattenskydd och dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång på rent och friskt vatten. Länsstyrelsen eller kommunen kan fastställa skyddsområden runt grundvattenförekomster - eller ytvatten som utgör dricksvattentäkter.

Att säkerställa en god dricksvattenkvalitet är ett viktigt mål för ett uthålligt samhälle. Inrättande av vattenskyddsområden är ett av verktygen för att garantera en hög kvalitet på dricksvattnet.

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv.

Skyddet av viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet ska kunna uppnås.

Reglerat i lag

Genom Miljöbalkens 7 kapitel 21-22 §§ kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter runt dricksvattentäkter. Skyddsföreskrifterna begränsar olika verksamheter som riskerar att förorena dricksvattnet på kort eller lång sikt, t.ex. täktverksamhet, hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Även allmänheten kan ibland beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Du vet om du befinner dig inom vattenskyddsområde på de karakteristiska gula skyltarna.

Skylt vattenskyddsområde
Skyltar uppmanar oss att ringa 112 om en olycka sker inom ett vattenskyddsområde. Foto: Kerstin Ahlberg

I Sverige och EU

Inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter går i linje med målsättningar i både de svenska miljökvalitetsmålen och EG:s ramdirektiv för vatten, som säger att alla vattentäkter som försörjer minst 50 personer eller levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dag ska skyddas.

Vattenskyddsområden i Blekinge

Blekinges vattenskyddsområden kan ses i vår externa Webb-GIS Bocka i boxarna Länsfakta, > Miljö och klimat samt > LstK Vattenskyddsomraden.

Ett vattenskyddsområde kan ha ytterligare zonindelningar, men dessa är på grund av säkerhetsskäl inte alltid visade. Den som behöver känna till specifika zongränser får istället kontakta Länsstyrelsen eller berörd kommun.

Nedan står alla vattenskyddsområden i bokstavsordning. Klicka på respektive namn för att se vilka föreskrifter som gäller för det området.

Alljungen

Backaryd

Belganet

Bräkne-Hoby

Djupekås

Eringsboda

Fågelmara

Halen

Hallabro

Hemsjö

Holmsjö

Hosaby

Hällevik

Hörvik

Jämjö

Leråkra, Kärragården, Listerby och  Björketorp

Lilla Holje

Lyckebyån 

Långasjön

Mjällby

Nogersund

Skärsjön i Tving 

Spjutsbygd

Tjustorp (Johannishus)

Västra Näs