Vattendirektivet - svensk vattenförvaltning

I Europa har man länge sett ett stort behov av att skydda vattenresurserna. År 2000 infördes EU:s ramdirektiv för vatten - ett omfattande direktiv med målet att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. I Sverige kallas arbete enligt vattendirektivet för "Svensk vattenförvaltning".

Barn i vatten

Vattendirektivet är infört i svensk lag genom "Förordningen om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön" (SFS 2004:660).

Vattnets gränser i landskapet styr
En viktig utgångspunkt är att arbeta utifrån vattnens egna gränser, de så kallade avrinningsområdena, som inte följer läns- eller kommungränser. Fördelarna är många. Det ger en helhetssyn på vattenmiljön från källflödena till havet. Det medför utökat samarbete över läns- och kommungränser. På så sätt blir det lättare att planera och genomföra åtgärder där de gör störst nytta för miljön.

Målet "God status år 2015"
Direktivet handlar i hög grad om att bevara och förebygga - inte bara om att reparera och förbättra. Målet är att allt vatten ska uppnå god ekologisk och kemisk status år 2015. För att vi ska kunna nå målet krävs engagemang och nära samarbete mellan alla parter som påverkar vattnet inom ett visst avrinningsområde.

Koppling till Sveriges miljökvalitetsmål
Intentionerna i vattendirektivet ligger helt i linje med flera av Sveriges miljökvalitetsmål som beslutats av regeringen. Arbetet med vattenförvaltning samordnas med de svanska miljökvalitetsmålen.

------------------------------------------

I Europa finns det många länder som har vattenbrist eller problem med kvaliteten på sitt dricksvatten. I Sverige har vi jämförelsevis bra förutsättningar med god tillgång till vatten som ofta är av bra kvalitet, men även här finns problem som behöver åtgärdas.