LOVA-lokala vattenvårdsprojekt

Har du idéer om hur man kan minska övergödningen av Östersjön?

För att stimulera kostnadseffektiva lösningar har regeringen infört ett statligt bidrag till lokala vattenvårdssatsningar som bidrar till minskade mängder fosfor och kväve i Östersjön. Tanken är att bidraget ska stimulera lokala initiativ och bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar.

Algblomning Hasslö 

Algblomning vid Sandvikens badplats på Hasslö, 2009-06-03.

Sista ansökningsdatum för 2017 har förlängts till den 1 mars.

Har du idéer om hur man kan minska övergödningen av Östersjön? Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för närmare information och diskussion om projektidéer.

Sedan 2015 går det inte att gå att söka bidrag till toatömningsstationer på grund av förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar, som trädde i kraft den 1 april 2015. Läs mer om förbudet via länk i högerspalten.

Beslut av LOVA-medel, 2016

Totalt har 3 stycken ansökningar om LOVA-bidrag inkommit till Länsstyrelsen. De projekt som är tilldelade bidrag är följande, Förstudie våtmark vid Odasjöslätt och Vassröjning Aspholmen.

Enligt den omarbetade förordningen (2009:381) får stöd ges till följande:

1. Framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet.

2. Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön.

3. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

Båttvätt

Länsstyrelserna har de senaste åren delat på cirka 100 miljoner kronor per år.

Mer om LOVA på Havs och Vattenmyndighetens webbplats.

Stödet uppgår till maximalt 50 % av kostnaderna för projektets biståndsberättigande åtgärder.

Ansökningarna kommer att behandlas och prövas av länsstyrelsen i det län där projektet huvudsakligen kommer att genomföras.

Mer information om vad LOVA är tänkt att stödja.

Information om hur man söker LOVA-bidrag.