Vattensituationen 2017

Låga grundvattennivåer och små vattenflöden gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. Under sommarhalvåret är grundvattenbildningen normalt mycket liten och flera myndigheter varnar därför för kommande vattenbrist.

Vattenbrist påverkar dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism, liksom förutsättningarna för växter och djur. För att förebygga och minska problemen är det viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.

Riktlinjer för vattenuttag
När det är långvarig torka ökar behovet av att ta ut vatten från vattendrag eller sjöar för att bevattna åkrar eller trädgårdar. Enligt gällande lag (miljöbalken) krävs normalt tillstånd eller anmälan för vattenuttag.

Det är bara tillåtet att göra vattenuttag utan tillstånd eller anmälan när det inte finns risk för skadlig påverkan på vattenmiljön eller vattenlevande organismer. Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram information och riktlinjer, bland annat för att klargöra vad som krävs för att undantag ska gälla.

Bevattningsförbud
Kommunerna kan meddela bevattningsförbud som innebär restriktioner i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, så det är viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från kommunerna.

Egen brunn
För den som har egen brunn, och därmed eget ansvar för sin vattenförsörjning, är det viktigt att regelbundet kontrollera vattennivån i brunnen och att ha beredskap för alternativa lösningar om brunnen skulle sina.

För att följa utvecklingen när det gäller grundvattennivåer och påverkan på den enskilda vattenförsörjningen. Därför ber vi alla att lämna uppgifter om brunnar där vattennivån är mycket lägre än den brukar vara så här års, brunnar som sinat, och brunnar där vattnet blivit salt. Se mer information under länkar.

Låga flöden i vattendrag
Länsstyrelsen i Blekinge arbetar på flera sätt med vattenfrågan. I år satsar Länsstyrelsen extra på att samla in data för att undersöka om man kan se några biologiska effekter av 2016 års låga flöden. Om vattennivåerna i vattendrag med de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla blir alltför låga finns risk för att musslor dör. Länsstyrelsen har beredskap för att vid behov tillfälligt flytta musslor till lokaler med djupare vatten.

Vi behöver allmänhetens hjälp med att rapportera in om det blir väldigt låga vattenstånd i bäckar eller åar som normalt alltid är vattenförande. Detta kan rapporteras in till Länsstyrelsen, via e-post blekinge@lansstyrelsen.se eller via telefon 010-22 40 000.

Mer information och länkar:
Aktuell information om vattensituationen finns på Krisinformation.se.

SMHI har i samarbete med SGU också tagit fram en ny tjänst med aktuell information om låga vattenflöden och grundvattennivåer, och varning om vattenbrist.

Vattensmarta tips

Länsstyrelsen har tagit fram information och riktlinjer, bland annat för att klargöra vad som krävs för att undantag ska gälla.

Formulär för inrapportering av brunnsuppgifter.