Vattenuttag för bevattning

Information om vad som gäller vid vattenuttag från yt- och grundvatten.
Bevattningsanläggning. Foto Kerstin Ahlberg

Riktlinjer för vattenuttag 

I Blekinge finns det många vattendrag av varierande storlek. Vattendragen påverkas i olika grad av minskad vattenföring som både kan vara naturlig och orsakad av till exempel vattenuttag. Problem med vattenförsörjningen uppstår när långvarig torka ökar behovet av att ta ut vatten från vattendrag för att bevattna åkrar eller trädgårdar samtidigt som vattenföringen i vattendragen är låg. Vatten blir en bristvara och för att bevara vattendragens naturvärden måste uttag av vatten från vattendrag och sjöar ske restriktivt och i vissa fall begränsas eller förbjudas.

Enligt miljöbalken krävs normalt tillstånd eller anmälan för vattenuttag för till exempel bevattning om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av vattenuttagets påverkan på vattenförhållandena. Detta gäller för uttag av både yt- och grundvatten.

Länsstyrelsen har, i samarbete med länsstyrelsen í Skåne län, tagit fram riktlinjer för att klargöra vilket utrymme det finns att ta ut vatten från vattendrag och sjöar utan risk för skadlig påverkan på vattenmiljön och vattenlevande organismer och utan att tillstånd till verksamheten måste sökas. Riktlinjerna har lagts på en nivå som innebär att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken tillämpas. Riktlinjerna har antagits av länsstyrelsen genom särskilt beslut.