Regionalt miljöövervakningsprogram 2015-2020

För att den regionala miljöövervakningen ska bli långsiktig tas det var sjätte år fram ett program som visar på vilka insatser som planeras de kommande sex åren.

Utgångspunkten för det regionala miljöövervakningsprogrammet har varit de riktlinjer som Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten ställt upp för den regionala miljöövervakningen. Länsstyrelsen har i så hög utsträckning som möjligt anpassat programmet till dessa riktlinjer. Förändringarna jämfört med programperioden 2009-2014 är små. Ambitionen har huvudsakligen varit att fortsätta med den övervakning som redan pågår, huvudsakligen för att bevara nuvarande tidsserier. Viktiga delar i riktlinjerna har varit att öka kopplingen mellan regional miljöövervakning och internationell rapportering samt miljömålsuppföljning. Dessutom har ett övergripande mål varit att den regionala miljöövervakningen i allt högre grad ska genomföras i samverkan med nationell miljöövervakning, genom deltagande i fler gemensamma delprogram samt genom ökad samverkan med annan verksamhet såsom samordnad recipientkontroll (SRK), kalkeffektuppföljning, Uppföljning av Natura 2000 och skyddade områden samt Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). 

De miljöproblem som dominerar i Blekinge är försurning av mark och vatten, övergödning av kustvatten och hav, fysisk påverkan av vattendrag, förändrad markanvändning samt övergripande den biologiska mångfalden. Det innebär att övervakning av grundvatten, ytvatten och marina miljöer prioriteras under programperioden. En väl uppbyggd miljöövervakning behövs dock för att följa samtliga miljökvalitetsmål, och inte minst målet om biologisk mångfald. Prioriteringar har också styrts av krav i form av direktiv, behov av miljömålsuppföljning och möjligheter till samarbete och samfinansiering av delprogram.

Länsstyrelsen i Blekinge län har idag en årlig budget på 754 000 kronor för regional miljöövervakning som fördelas från Naturvårdsverket. Detta motsvarar cirka 10 % av den totala budgeten för miljöövervakningen i länet. Exempel på övriga finansiärer är vattenvårdsförbund, luftvårdsförbund, kommuner, Uppföljning av Natura 2000 och skyddade områden samt Åtgärdsprogram för hotade arter. Miljöövervakning delas traditionellt upp i programområden, så även i detta program. För programperioden 2015-2020 kommer 34 delprogram att genomföras.