Miljöövervakning i Blekinge

Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön med avseende på för länet relevanta miljöproblem. Det innebär en långsiktig övervakning av tillståndet i miljön genom att beskriva tillstånd, trender, effekter och processer i miljön. Syftet är också att visa hur miljökvalitetsmålen uppfylls samt att varna för störningar i miljön.
Bottenfaunaprovtagninng

Miljöövervakningen i Sverige är uppdelad i tio programområden:

  • Luft
  • Skog
  • Jordbruksmark 
  • Våtmark
  • Fjäll (berör inte Blekinge)
  • Landskap
  • Sötvatten
  • Kust och hav
  • Miljögiftssamordning
  • Hälsorelaterad miljöövervakning

En del programområden avser olika naturtyper som Skog och Sötvatten, medan andra har en mer övergripande karaktär som Miljögiftssamordning och Landskapsövervakning.

 Varje programområde är uppbyggt av delprogram, och varje delprogram kan bestå av flera olika undersökningar. Undersökningarna utförs oftast enligt standardiserade metoder, så kallade undersökningstyper, som innehåller mätningar av ett flertal variabler. Undersökningstyperna beskrivs detaljerat i Naturvårdsverkets Handledning för miljöövervakning samt för vattenrelaterad övervakning i Havs- och vattenmyndighetens Undersökningstyper inom programområde Kust och hav samt Undersökningstyper inom programområde Sötvatten.

Den statligt finansierade miljöövervakningen innehåller en nationell och en regional del. Naturvårdsverket har ansvaret för planering och drift av den nationella miljöövervakningen utom för programområdena Kust och hav och Sötvatten. Dessa hanteras av Havs- och vattenmyndigheten. Den regionala miljöövervakningen ska följa upp tillståndet i miljön med avseende på för länet relevanta miljöproblem.

Läs mer

Läs mer i Länsstyrelsens nyhetsblad om miljömålsarbetet, Miljöekstra