Rapporter

Här finns äldre miljöövervakningsrapporter från t.ex. vattenvårdsförbund samlade. De nya rapporter som ingår i Länsstyrelsens rapportserie finns att hämta på Länsstyrelsens sida för publikationer.

Rapporterna är uppdelade efter miljöövervakningens tio programområden som t.ex. sötvatten och miljögiftssamordning.

2011-12-22

Åtgärdsplan för restaurering av Lyckebyån

 

2011-03-23

Varför minskar ejdern (Somateria mollissima) på Utklippan och i övriga Östersjön?

2010-10-01

Glacialrelikter i södra Sverige 2010

Provfiske Tromtö 2009

Framtagande av inventeringsmetodik för ekoxe 2007-2009

Undervattensvegetation på mjukbottnar i Blekinge läns kustvatten. Sammanställning av inventeringar mellan åren 2001-2008.

Marin inventering vid Utklippans naturreservat i Blekinge, oktober 2009.

Åtgärdsförslag för att gynna flodpärlmusslan i torrfårorna vid Hemsjö övre och nedre kraftverk i Mörrumsån 2008

Bottenfauna i Landabäcken vid Tombäck, kiselalger i Mörrumsån vid Persa kvarn 2009

 

Övergripande

2009

Regionalt miljöövervakningsprogram Blekinge 2009-2014 

2004
Miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2003-2006 (1,57 mB)

1996
Miljöövervakning i Blekinge fram till 1996.

 

Luft

2008
Lavar och luftkvalité - uppföljning av lavfloran i Blekinge län 2008 (1,45 mB)

2004
Lavar och luftkvalité (806 kB)

Se även Blekinge luftvårdsförbunds hemsida.

 

Kust och Hav 

Se även Blekingekustens Vattenvårdsförbunds hemsida.

2011

Varför minskar ejdern (Somateria mollissima) på Utklippan och i övriga Östersjön?

2010

Marin inventering vid Utklippans naturreservat i Blekinge, oktober 2009.

Provfiske Tromtö 2009

2009

Undervattensvegetation på mjukbottnar i Blekinge läns kustvatten. Sammanställning av inventeringar mellan åren 2001-2008.

2008
Källfördelning av kväve och fosfor till Blekingekusten. Rapporten baseras på mätningar och modellberäkningar. Källfördelning - kväve och fosfor (3,9 MB)

2007
Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenförbundet för västra Hanöbukten Årsrapport 2006 BKVF (3,5 MB) 

2006
Marin inventering av makrovegetation vid Almö, Kvalmsö och Listerby skärgårds naturreservat i Blekinge, hösten 2005. ISSN:1402-6198. (3,18 MB)
Del 1 (1,2 MB) 
Figur 5-8 (1,0 MB)
Figur 6-12 (0,9 MB)
Bilagor (0,1 MB)

Marin inventering av makrovegetation vid Gö i Blekinge, hösten 2005. ISSN:1402-6198 (8,1 mB)
Del 1 (1,3 MB)
Figur 5 (1,5 MB)
Figur 6 (1,5 MB)
Figur 7 (1,5 MB)
Figur 8 (1,5 MB)
Figur 9 och 10 (873 kB)
Bilagor (48 kB)

Hanöbukten 2005, Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenförbundet för västra Hanöbukten.
Del 1 (2,38 MB)
Del 2 (0,79 MB)
Bilagor (0,26 MB)

2005
Ejder i Blekinge. 21 års inventeringar av ejderpopulationen på Utklippan. Rapport nr 2004:10. (606 kB)
 
2002
Biologisk inventering vid Tromtö, Karlskrona kommun. (1,2 MB)

Kvalitetssäkring av data från mjukbottenfaunaundersökningar inom miljöövervakningen.
Hela rapporten. (3,2 MB)
Omslagsbilden  (330 kB)
Rapporten (328 kB)

Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenförbundet för västra Hanöbukten
Årsrapport 2001 (1,0 MB)
Bilagor (209 kB)

Sammanställning av resultat från undersökningar av Ejder (21 kB).

Sammanställning av resultat från undersökningar av Kentsk Tärna (16 kB).

Utbredning av blås- och sågtång i Kalmar och Blekinge län: utvärdering och kvalitetssäkring av regionala data.
Framsida, förord, försättsblad (200 kB)
Rapport (690 kB)

Temporal and geographical patterns of Distribution of the brown macroalgae Fucus vesiculosus and Fucus serratus in the counties of Kalmar and Blekinge, SE Sweden:
Evaluation of long-term field data from the regional environmental monitoring.
Abstract (9 kB)
 
Inventering av fisksamhällen vid Tromtö i Blekinge, (281 kB)

Fysisk störning av stränder. Metodstudier för övervakning av exploateringsgraden.
Sidorna 1-30 (2,9 MB)
Sidorna 31-60 (2,7 MB)

2001
Utveckling av metod för övervakning av högre växter på grunda vegetationsklädda mjukbottnar. (1,3 MB)
 
2000
Miljögifter i blåmussla längs svenska Östersjökusten. (176 kB)

 

Sötvatten 

Lyckebyåns årsrapporter finns på vattenförbundets hemsida.

2011

Åtgärdsplan för restaurering av Lyckebyån

2010

Mörrumsån 2010 - Förslag på biotopvårdsåtgärder inom sträckan Ebbamåla – Fridafors. 

Sammanställning av glacialrelikters förekomst i södra Sverige (Götaland och Svealand). Glacialrelikter i södra Sverige 2010

Sammanställning av glacialrelikters förekomst i södra Sverige (Götaland och Svealand).

2009

Bottenfauna i Landabäcken vid Tombäck, kiselalger i Mörrumsån vid Persa kvarn 2009

Lyckebyåns vattenvårdsförbunds årsrapport 2009 

Bräkneåns vattenförbunds årsrapport  2009

Mörrumsåns vattenförbunds årsrapport 2009

Skräbeåns vattenförbunds årsrapport 2009 

                

Ronnebyåns vattenförbunds årsrapport 2009

2008

Åtgärdsförslag för att gynna flodpärlmusslan i torrfårorna vid Hemsjö övre och nedre kraftverk i Mörrumsån 2008

Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Blekinge 2008. Rapport nr 2008:26.

Naturvärdesbedömning av vattendrag i Blekinge. System Aqua-bedömning av 17 vattendrag. Rapport nr 2008:21.

Elfisken i Blekinge län. Utvärdering av elfisken i 20 lokaler. Rapport nr 2008:15.

Bottenfauna i Blekinge län 2007. Undersökning av 20 lokaler i vattendrag. Rapport nr 2008:13.

Grundvatten i Blekinge. Övervakning av brunnar och källor. Rapport nr 2008:6.

Källfördelning av kväve och fosfor till Blekingekusten. Rapport nr 2008:4. Källfördelning - kväve och fosfor (3,9 MB)

Bräkneån 2007. Bräkneåns vattenvårdsförbund. Årsrapport 2007 (1,3 MB)

2007
Vandringshinder i Bräkneån. Inventering med fokus på möjliga åtgärder.  (2 MB)

Ronnebyån 2006 Ronnebyåns vattenvårdsförbund. Årsrapport 2006 Ronnebyån (1,5 MB)

Bräkneån 2006. Bräkneåns vattenvårdsförbund.                        Årsrapport 2006 Bräkneån (1MB) 

Mörrumsån 2006. Mörrumsåns vattenvårdsförbund. Årsrapport 2006 Mörrumsån (4,4 MB)

Skräbeån 2006. Skräbeåns vattenvårdsförbund. Årsrapport 2006 Skräbeån (2,4 MB)

2006
Bottenfauna i Blekinge län 2005. (1,6 MB) 

Bräkneån 2005. Bräkneåns vattenförbund. (1,58 MB)

Mörrumsån 2005. Mörrumsåns vattenvårdsförbund. 
Kortversion (1,6 MB)
Rapport (2,5 MB)
Bilagor (2,3 MB)

Ronnebyån 2005. Ronnebyåns vattenvårdsförbund. 
Kortversion (1,0 MB)
Rapport (1,6 MB)
Bilagor (1,2 kB)

Skräbeån 2005. Skräbeåns Vattenvårdskommitté. 
Rapport (1,36 MB)
Bilagor (1,07 MB)   
 
2005
Bräkneån 2004. Bräkneåns vattenförbund.
Rapport (3,89 MB)
Bilagor (1,77 MB)

Mörrumsån 2004. Mörrumsåns vattenvårdsförbund. 
Rapport (14,5 MB)
Bilagor (1,3 MB)

Ronnebyån 2004. Ronnebyåns vattenvårdsförbund. 
Rapport (3,9 MB)
Bilagor(515 kB)

Skräbeån 2004. Skräbeåns Vattenvårdskommitté. 
Rapport (1,1 MB)
Bilagor (2,4 MB)

2004
Övervakning av Sjöhjortron (Nostoc Zetterstedtii) i Blekinge 1997-2004. Rapport nr 2004:9 (778 kB)
 
Biotopkartering i Årydsån år 2001. Rapport nr 2004:2
Framsida (268 kB)
Förord (11 kB)
Rapport (1,6 MB)
Bilaga 1-14 (6,3 MB)
Bilaga 15 (1,3 MB)
Bilaga 16-19 (1,9 MB)

Bräkneån 2003. Bräkneåns vattenförbund. (1,1 mB)

Mörrumsån 2003. Mörrumsåns vattenvårdsförbund. 
Rapport (8,2 MB)
Bilagor (1,6 MB)

Ronnebyån 2003. Ronnebyåns vattenvårdsförbund. (1,24 MB)

Skräbeån 2003. Skräbeåns Vattenvårdskommitté. 
Rapport (863 kB)
Bilagor (1,2 MB)

 
2003
Bräkneån 2002. Bräkneåns vattenförbund. (1,0 mB)

Mörrumsån 2002. Mörrumsåns vattenvårdsförbund. 
Kortversion(22,3 MB)
Rapport (5,0 MB)
Bilagor (1,1 MB)

Ronnebyån 2000-2002. Ronnebyåns vattenvårdsförbund.
Kortversion (763 kB)
Rapport (1,3 MB)
Bilagor (1,5 MB)

Skräbeån 2002. Skräbeåns Vattenvårdskommitté.
Kortversion (646 kB)
Rapport (1,3 MB)
Bilagor (873 kB)

Inventering av glacialrelikta kräftdjur i Blekinge. Sammanställning t o m 2003. (380 kB)
Bilaga 1 (42 kB)
Bilaga 2 (40 kB)
Bilaga 3 (40 kB)
 
Bottenfauna i Blekinge län 2002.
Omslag och förord (324 kB)
Rapport (1,1 MB)
bilaga 1 (11,7 MB)
bilaga 2 (1,1 MB)
bilaga 3 (1,4 MB)
bilaga 4-7 (585 kB)

Strömstare i Blekinge - sammanfattning av undersökningar 1991-2001. (362 kB)

Sammanställning av resultat från undersökningar av Kungsfiskare  (27 kB)


2002
Tillsynsplan för dammar i Blekinge län 2002.
Framsida (133 kB)
Rapporten (205 kB)
Bilagor (341 kB)
 
Bottenfauna i Blekinge län 2001.
Omslag (327 kB)
Rapport (1,7 MB)
bilaga 1 (20,4 MB)
bilaga 2 (542 kB)
bilaga 3 (752 kB)
bilaga 4-8 (467 kB)

Skräbeån 2001. Skräbeåns Vattenvårdskommitté.
Rapport (1,0 MB)
Bilagor (1,0 MB)

2001
Utvärdering av grundvattendata från den regionala miljöövervakningen i Blekinge. (443 kB)
 
2000
Bräkneån 1999 Recipientkontroll. (530 kB)
 
Biologisk återställningsplan för Blekinge län, 2000-2004. (1,3 MB)
 
1999

Bottenfauna i Blekinge län 1999.
Förord (53 kB)
Rapport (1,9 MB)
bilaga 1 (5,8 MB)
bilagor 2 och 3 (835 kB)
bilagor 4, 5, 6, 7, 8 (266 kB)

Bottenfauna i Blekinge län 1998.

Elfiskeundersökningar i Blekinge 1998.

Glacialrelikta kräftdjur i Blekinge. (140 kB)
 
1998
Bottenfauna i Blekinge län 1997.

Övervakning av sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) i Blekinge. (540 kB)
 
Förslag till övervakningsprogram för grundvattnet i Blekinge. (519 kB)
 
Elfiskeundersökningar i Blekinge 1997.

Nätprovfiske i Blekinge 1997.

1994
Källor i Blekinge.

 

Skog

2002
Utvärdering av metod för övervakning av  ädellövskogar.                framsida (168 kB)
rapport (348 kB)
bilagor (559 kB)

1996

Artövervakning & Övervakning av skogliga biotoper med kända, höga naturvärden.

 

Jordbruksmark

2004Årsredovisning för "Typområden på jordbruksmark" - Skåne och Blekinge län 2002/2003. (294 kB)

2003

Metod för bestämning av jordbrukets kvävebelastning i mindre avrinningsområden samt effekter av läckagereducerande åtgärder. Redovisning av projektet "Gröna fält och blåa hav".
hela rapporten (6,07 MB)
titelsida, innehåll, förord, sammanfattning (971 kB)
inledning, material & metoder (632 kB)
resultat, diskussion, referenser (3,83 MB)
appendix (1,07 MB)
 
2002
Årsredovisning för "Typområden på jordbruksmark" - Skåne och Blekinge län 2001/2002. (524 kB)
 
2001
Årsredovisning för Typområde på jordbruksmark i Skåne och Blekinge län 2000/2001. (388 kB)
 
2000
Årsredovisning för "Typområden på jordbruksmark" - Skåne och Blekinge län 1999/2000. (393 kB)
 
1999
Årsredovisning för Typområde på jordbruksmark (JRK) i Skåne och Blekinge län 1998/99. (408 kB)
 
1998
Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge. Årsrapport 1997/98.
 
1997
Växtnäringsförluster från jordbruksmark i Skåne och Blekinge. Årsrapport 1996/97
 
1996
Årsredovisning för "Typområden på jordbruksmark" (JRK) - Heabybäcken och Hörviksbäcken, Blekinge län 1995/96
 
1995
Årsredovisning för "Typområden på jordbruksmark" (JRK) - Heabybäcken och Hörviksbäcken, Blekinge län 1994/95
 
1994
Årsredovisning för JRK-område: Heabybäcken och Hörviksbäcken, Blekinge län 1993/94

 

Hälsorelaterad miljöövervakning

2006

Barn, miljö och hälsa. Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län 2006. (3,8 MB)

 

Landskap

2010

Dagfjärilar i Blekinges hagmarker - Inventering 2007-2009 

2009

Framtagande av inventeringsmetodik för ekoxe 2007-2009

2003
Strömstare i Blekinge - sammanfattning av undersökningar 1991-2001. (362 kB)

2002
Sammanställning av resultat från undersökningar av Ejder. (21 kB)

Sammanställning av resultat från undersökningar av Kentsk Tärna. (16 kB)

Sammanställning av resultat från undersökningar av Kungsfiskare. (27 kB)

1999
Rödlistade kärlväxter i Blekinge. (1,8 MB)
 
Landlevande mollusker i Blekinge län. (386 kB)

1997
Hotade svamparter i Blekinge 1996. (1,2 MB)

1996
Artövervakning & Övervakning av skogliga biotoper med kända, höga naturvärden.

 

Våtmarker

1999
Övervakning av små våtmarker.framsida (224 kB)
rapport (166 kB)

 

Miljögiftssamordning

2007
Screening av läkemedelsrester i lakvatten, avloppsvatten och slam i Blekinge län. Rapport nr 2007:9. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen.

2006
Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 4: Siloxane. IVL rapport B1643. (291 kB) 
 
Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 3: Limonene. IVL rapport B1647. (476 kB)

Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 2003-2004. Naturvårdsverkets rapport 5524. (1,91 mB)
 
2005
Höga halter av miljöfarliga ämnen i miljön? Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 1996-2003. Naturvårdsverkets rapport 5449. (1,22 mB)

2004
Rapport, screening av Bisfenol A och BCPS, 2003 , databilagor. WSP rapport.

2000
Miljögifter i blåmussla längs svenska Östersjökusten. (176 kB)