Regionala miljöövervakningsmöten

Årligen anordnas ett möte på hösten där representanter från Länsstyrelsen, kommunerna, Skogsstyrelsen och olika ideella föreningar träffas och diskuterar den regionala miljöövervakning som bedrivs i länet.

Den regionala miljöövervakningen som bedrivs i länet utförs inte enbart utav Länsstyrelsen utan en stor och viktig del länets övervakning bedrivs av kommunerna, Luft- och vattenvårdsförbund, Skogsstyrelsen samt olika ideella föreningar såsom t ex Karlskrona ornitologiska klubb och Blekinge Flora. Utan dessa tillskott till den övervakning som bedrivs av Länsstyrelsen skulle inte den regionala miljöövervakningen vara alls så omfattande som den är idag.

Fram till 2015 hölls två möten årligen, ett på våren och ett på hösten, där representanter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommunerna och de ideella föreningarna träffades för att diskutera vad som var på gång samt för att diskutera vad som utförts i länet. Från och med 2015 skickas istället information om vad som är på gång i länet ut digitalt till representanterna under våren och ett fysiskt möte, där resultat diskuteras, hålls på hösten. Mötet är upplagt på så sätt att halva dagen ägnas åt möte inomhus och halva dagen åt exkursion till något som är aktuellt just då i den kommun vi befinner oss. Det är kommunerna och Skogsstyrelsen som turas om att anordna träffarna vilket medför att det blir lite olika fokus på mötena beroende på var i länet vi befinner oss.

Nästa möte kommer att anordnas 151008 och det är Skogsstyrelsen som är värd för mötet.