Så mår miljön

 

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

En del av vårt arbete med att följa miljöns tillstånd är att samordna miljöövervakningen i länet. Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar miljötillståndet och som också ger oss möjlighet att bedöma framtida hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete.

Miljöövervakning i Blekinge

Miljöövervakningens syfte är att beskriva tillståndet i miljön och att bedöma hotbilder. Den är även ett viktigt underlag vid uppföljning av miljökvalitetsmålen. Den svenska miljöövervakningen består dels av ett nationellt program som drivs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, dels av regionala program på länsnivå som länsstyrelserna har en samordnande roll för. Miljöövervakningsverksamhet bedrivs också på lokal nivå av till exempel kommuner och föreningar.

Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön med avseende på för länet relevanta miljöproblem. Det innebär en långsiktig övervakning av tillståndet i luft, mark och vatten genom att beskriva tillstånd, trender, effekter och processer i miljön. Syftet är bl.a. att identifiera hotbilder, bedöma olika åtgärders effekter på miljön och att informera allmänheten och övriga intressenter. Därtill utförs restaureringsarbeten såsom kalkning av försurade sjöar och vattendrag.

Hur bedrivs miljöövervakningen?

Miljöövervakningen i Sverige är uppdelad i tio programområden, varav programområde fjäll inte berör Blekinge. En del programområden avser olika media som t.ex. skog och sötvatten, medan andra har en mer övergripande karaktär som t.ex. miljögiftssamordning och landskapsövervakning. Programområden och olika typer av undersökningar beskrivs detaljerat i Naturvårdsverkets Handledning för miljöövervakning.

 

 

 Miljöövervakningsprogram för Blekinge 2009-2014

miljöövervakningsprogrammet för Blekinge beskrivs de undersökningar som genomförs under perioden 2010-2020. Programmet har godkänts av Naturvårdsverket och beslutats av länsledningen.