Uppföljning av målen - når vi fram i tid?

Varje år görs en bedömning av om vi i Blekinge når miljökvalitetsmålen. Bedömningen görs av Länsstyrelsen och för Levande skogar av Skogsstyrelsen. I uppfölj­ningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder som genomförs innan år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Bedöm­ningen sammanfattas i betyget JA, NÄRA eller NEJ.
Blekinges skärgård

Miljömålsuppföljningen visar att även om tillstån­det i Blekinges miljö förbättrats i många avseenden är takten i förändringarna för långsam. För att nå miljökvalitetsmålen krävs det en kombination av skärpt lagstiftning, beslut om tillräckligt långtgående åtgärder, kunskapsuppbyggnad, resurser samt en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt.

Vi står inför stora utmaningar, men genom att fokusera miljöar­betet och samordna våra satsningar, kan vi komma en bra bit framåt. Därför har det tagits fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen och en Klimat- och energistrategi för Blekinge. Syftet med dessa är att lyfta åtgärder i vårt län som krävs för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppnås. Det tydliggörs vad som krävs av olika aktörer, men det är upp till varje aktör att anta utmaningen!

Årets regionala miljömålsbedömning finns sammanställd i rapporten  Miljökvalitetsmålen 2017 - Årlig uppföljning av miljömålen i Blekinge. Bedömningarna av miljökvalitetsmålen finns även tillgängliga på www.miljömål.se.

miljömålsportalen finns även indikatorer för att följa upp miljökvalitetsmålen. Med diagram och kartor visas utvecklingen tillsammans med kommenterande texter. Många av indikatorerna uppdateras årligen.

 

Sammanställningar av äldre miljömålsuppföljningar: