Blekinges miljömål

"Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser"
Saltö, Karlskrona

 

Miljömål i Blekinge

För att nå en hållbar utveckling krävs fokus, engagemang och samverkan mellan de flesta aktörer i samhället. Miljömålen ska vara vägledande för allas miljöarbete!

Sverige har 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande generationsmål som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta till 2020. Miljökvalitetsmålen med preciseringar beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till.

Som miljömål för Blekinge gäller de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar samt de av regeringen antagna etappmålen.  

Relaterade dokument:

Information om miljömålssystemet och Länsstyrelsens roll i arbetet finns beskrivet här.