Åtgärdsprogram för miljömålen

Vi står idag inför stora utmaningar och det kommer att bli svårt att uppnå miljökvalitetsmålen till år 2020. Genom att fokusera miljöarbetet och samordna våra satsningar, kan vi komma en bra bit framåt. Åtgärdsprogrammet tydliggör vad som krävs av olika aktörer, men det är upp till varje aktör att anta utmaningen!
Hagmark i Blekinge

Syftet med Blekinges regionala åtgärdsprogram är att lyfta och genomföra åtgärder som krävs i vårt län för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppnås. Åtgärderna ska komplettera de insatser som redan görs och samordnas med gällande planer och planerad utveckling. Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer i länet reviderat åtgärdsprogrammet och det är för närvarande ute på remiss.

Programmet omfattar insatser och åtgärder inom sex fokusområden:

  • Biologisk mångfald
  • Friskt vatten
  • God bebyggd Miljö
  • Giftfri Miljö
  • Hållbara transporter och smart energi
  • Hållbar konsumtion

Åtgärdsprogrammet har tagits fram av en regional arbetsgrupp samt miljökvalitetsmålsansvariga på Länsstyrelsen. Representanter från samtliga kommuner, Skogsstyrelsen, Klimatsamverkan Blekinge, Region Blekinge, Energikontor Sydost och Miljöförbundet Blekinge Väst, har varit delaktiga i framtagandet av åtgärder och ansvarar för förankringen av dessa inom sin kommun/organisation. Vi har tagit fram ett förslag och värdesätter att få in era synpunkter innan åtgärdsprogrammet färdigställs.

Framsida på åtgärdsprogrammet.

Föreslagna åtgärder ska komplettera de insatser som redan görs och samordnas med gällande planer och planerad utveckling. Miljöarbetet blir genom åtgärdsprogrammet mer konkret och mätbart vilket möjliggör uppföljning och kunskapshöjande utvärdering. Det är upp till utpekade aktörer att bestämma vilket år åtgärden ska genomföras och dessa åtaganden meddelas Länsstyrelsen inför varje år, liksom en rapportering av vilka åtgärder som genomförts under året.

 

 

Åtgärdsprogrammet har skickats ut på bred remiss (se sändlista), men alla är välkomna att komma med synpunkter på utformning och innehåll. Med remissen skickas även en excelfil med samtliga åtgärder, där olika aktörer har möjlighet att fylla i de åtgärder som man avser att genomföra.

Yttrande görs skriftligen och ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Blekinge senast 22 september 2017 till Jenny.hertzman@lansstyrelsen.se.