Åtgärdsprogram för miljömålen

Vi står idag inför stora utmaningar och det kommer att bli svårt att uppnå miljökvalitetsmålen till år 2020. Genom att fokusera miljöarbetet och samordna våra satsningar, kan vi komma en bra bit framåt. Åtgärdsprogrammet tydliggör vad som krävs i Blekinge, men det är upp till varje aktör att anta utmaningen!
Hagmark i Blekinge

Ett hållbart Blekinge 2017-2020

Syftet med Blekinges regionala åtgärdsprogram för miljömålen är att lyfta och genomföra åtgärder som krävs i vårt län för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppnås.

Programmet omfattar insatser och åtgärder inom sex fokusområden:

  • God bebyggd Miljö
  • Friskt vatten
  • Biologisk mångfald
  • Hållbara transporter och smart energi
  • Giftfri Miljö
  • Hållbar livsstil

Åtgärdsprogrammet har reviderats av en regional arbetsgrupp samt miljökvalitetsmålsansvariga på Länsstyrelsen. Representanter från samtliga kommuner, Skogsstyrelsen, Klimatsamverkan Blekinge, Region Blekinge, Energikontor Sydost och Miljöförbundet Blekinge Väst, har varit delaktiga i framtagandet av åtgärder. Åtgärdsprogrammet har varit ute på bred remiss och inkomna synpunkter har beaktats.

Föreslagna åtgärder kompletterar insatser som redan görs och ska samordnas med gällande planer och planerad utveckling. Miljöarbetet blir genom åtgärdsprogrammet mer konkret och mätbart vilket möjliggör uppföljning och kunskapshöjande utvärdering. Det är upp till länets aktörer att åta sig åtgärder och dessa åtaganden meddelas Länsstyrelsen inför varje år. Åtagandelistan kommer att uppdateras årligen i samband med uppföljningen av programmet.