Miljömål

Illustratioiner Tobias Flygar

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige, och det övergripande målet är att nästa generation ska få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

För att uppnå detta krävs fokus, engagemang och samverkan mellan de flesta aktörer i samhället. Vår inställning till resursanvändning och attityd till miljöfrågor i stort måste genomgå en förändring i stor skala för att vi ska uppnå våra åtaganden. Ett viktigt syfte med miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmålen är att de ska vara vägledande för allas miljöarbete.  Mer information finns på miljömålsportalen.

I arbetet med Sveriges 16 miljökvalitetsmål har länsstyrelsen en samordnande roll som regional miljömyndighet. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att se till att miljökvalitetsmålen får genomslag. Mer information om det regionala miljömålsarbetet finns under Blekinges miljömål.

Detta är våra miljökvalitetsmål:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö (gäller inte för Blekinge)
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv