Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan med 44 konkreta åtgärder för att Blekinge ska kunna hantera klimatförändringarnas effekter.
Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan

>> Läs handlingsplanen här

Handlingsplanen är samhällsövergripande och tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsarbetet i Blekinge. Utgångspunkten har varit att beskriva de största utmaningarna som Blekinge står inför på grund av ett förändrat klimat samt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter.

Handlingsplanen har utarbetats på uppdrag av regeringen som under 2013 gav samtliga länsstyrelser i uppdrag att till den 30 juni 2014 utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning. Handlingsplanerna ska vara en vägledning för det fortsatta regionala och lokala klimatanpassningsarbetet.

I takt med ett varmare klimat kan vi se växande risker i Blekinge kopplade till bland annat ökad nederbörd och en stigande havsnivå. Samtidigt kan klimatförändringen också medföra positiva effekter, till exempel genom ökad produktion i jord- och skogsbruk. I stort sett alla samhällsområden och näringar påverkas på något sätt av klimatförändringarna. Genom en medveten och långsiktig planering, där en rad åtgärder vidtas för att anpassa samhället till klimatförändringar, kan stora kostnader och bakslag undvikas i framtiden.

Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan med kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar. För att Blekinge ska stå robust i ett föränderligt klimat är ett fortsatt samarbete och framsyn en förutsättning. Länsstyrelsen ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans med kommunerna och andra regionala och lokala aktörer i länet.

Under våren var handlingsplanen ute på remiss. Inkomna yttranden går att ta del av i remissredogörelsen.

Under hösten 2013 och våren 2014 anordnade länsstyrelsen i Blekinge en workshopserie kring klimatförändringarnas effekter på olika samhällsområden med hänsyn till utarbetandet av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning. Resultaten av workshopserien och fortsatt genomförda workshops går att ta del av här.

 

Resultat - workshopserie

 

Naturmiljö och areella näringar

Sammanfattning av workshop - klimatförändringarnas påverkan på naturmiljö och areella näringar.pdf

Program.pdf

Kulturmiljö

Sammanfattning av workshop -klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljö.pdf

Program.pdf

Människors hälsa

Sammanfattning av workshop - klimatförändringarnas påverkan på människors hälsa.pdf

Program.pdf

Fiskenäring och havsmiljö

Sammanfattning av workshop - klimatförändringarnas påverkan på fiskenäring och havsmiljö.pdf

Program.pdf

Besöksnäring

Sammanfattning av workshop - klimatförändringarnas påverkan på besöksnäringen.pdf

Program.pdf

Bebyggelse och infrastruktur

Sammanfattning av workshop - klimatförändringarnas påverkan på bebyggelse och infratruktur - PASS 1.pdf

Sammanfattning av workshop - klimatförändringarnas påverkan på bebyggelse och infratruktur - PASS 2.pdf

Deltagarlista.pdf

Program.pdf 

 

Resultat - workops

 

Sammanfattning av workshop - Ökad riskbild för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden pga. klimatförändringar.pdf