Scenarier för Blekinges framtidsklimat

Utifrån de senaste scenarierna från The Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) har SMHI analyserat framtida klimatutveckling för Sveriges alla län. Analyserna visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Klimatscenarierna kan exempelvis användas för samhällsplanering, naturvård, dricksvattenfrågor, jord- och skogsbruk.
Förändring i vattentillgång i vattendragen under sommar och höst vid nästa sekelskifte.

Rapporten redovisar två olika framtidsscenarier, ett med kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen, och ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp. Scenarierna sträcker sig fram till nästa sekelskifte.

Figurtext: Förändring i vattentillgång i vattendragen under sommar och höst vid nästa sekelskifte jämfört med referensperioden. Kartorna gäller för scenario RCP8.5, som innebär fortsatt höga utsläpp av växthusgaser. Röda färger innebär minskad vattentillgång och blå färger ökad vattentillgång. Illustration SMHI

Väntade förändringar till nästa sekelskifte i korthet

  • Temperatur - Med fortsatt accelererande utsläpp av växthusgaser stiger temperaturen i Blekinge med drygt 4 grader till nästa sekelskifte. Med minskade utsläpp kan ökningen stanna på drygt 2 grader. 
  • Sommarens värmeböljor beräknas bli allt längre. Fortsatt accelererande utsläpp ger värmeböljor som håller i sig uppåt 4 veckor, medan minskade utsläpp ger förlängning till 1-2 veckor som årsmedel.
  • Vegetationsperiodens längd beräknas öka med 2-4 månader. Det gör att längs Blekinges södra och västra kust kan vegetationsperioden täcka in upp till 11 månader under året vid nästa sekelskifte.
  • Årsmedelnederbörden väntas öka med 15-20%. Nederbörden ökar mest vintertid, i västra Blekinge väntas upp till 50 % ökning.
  • Skyfall beräknas bli kraftigare och inträffa allt oftare. Särskilt de kortvariga skyfallen verkar öka, 20-minutersregn väntas få ökad intensitet uppemot 50 % (se kap 3.3 i SMHI:s rapport Klimatologi 14, 2015). Den maximala dygnsnederbörden väntas öka uppemot 20 %.
  • Vattenflödet i åar och bäckar får allt större säsongsvariation. Olika vattendrag i länet påverkas olika mycket. Vid slutet av sekelskiftet väntas vattenföringen på vintern ha ökat med 10-30 %. För övriga årstider beräknas vattenföringen minska, särskilt sommartid då vattenflödet väntas minska med upp till drygt 40 % i vissa vattendrag. Blekinge ingår i det område i Sverige som är mest utsatt för minskad vattentillgång. ·
  • Ovanliga högflöden väntas bli kraftigare och därmed leda till större översvämningar än tidigare. Högflöden med 100 års återkomsttid beräknas öka med 10-35 %, beroende på vilket vattendrag det handlar om.
  • Marktorka väntas öka markant i Blekinge. Vid nästa sekelskifte väntas marktorka under 40-55 dagar per år, jämfört med ca 15-20 dagar under dagens förhållanden. Detta kommer att leda till ökat behov av bevattning. 

Klimatrapport för Blekinge på SMHI:s hemsida

 

Se ytterligare länkar till höger >>