Anpassning till förändrat klimat

Klimatförändringarna utsätter samhället för påfrestningar på olika sätt. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället för att kunna hantera de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.


Planeringsunderlag för Blekinge

Sammanställning av klimatrelaterade planeringsunderlag 

Rapport: Planeringsunderlag klimat Lst rapport 2016_17.pdf

Lista webb-länkar: Länkar_Planeringsunderlag klimat.pdf 
                            (uppdaterad 2017-05-02)

 

 

Handlingsplan klimatanpassning

Regional Handlingsplan

Anpassning till förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan (2014)

 

 

 

Tidigare kunskapsunderlag för Blekinge

Extrema vattenstånd i Blekinge (av SMHI 2014)  

Delrapport: Regional handlingsplan för klimatanpassning - Blekinge (sept. 2013)

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys för naturolyckor (erosion, ras & skred, översvämning) (2012) 

Framtida högvatten -Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100 (2012) 

Klimatanalys för Blekinge län (av SMHI 2012)

Klimatförändringar i Blekinge - konsekvenser och anpassning (2011)

 

Sammanställningar av workshops 2014

Här går det att ta del av sammanfattningar och resultat från workshops som behandlat klimatförändringarnas effekter inom olika samhällsområden. >> Ta del av sammanställningarna här

 

Klimatanpassningsportalen

Den nationella Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Här samlas senaste informationen och utredningar från olika aktörer i hela Sverige. Ett stort antal centrala myndigheter är genom sina respektive sektorsansvar inblandade i klimatanpassningsarbetet. Portalen är ett samarbete mellan fjorton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Länk: Klimatanpassningsportalen  

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet, att samla och sprida kunskap om konsekvenser och åtgärder, och att stödja länets aktörer med rekommendationer, riktlinjer och beslutsunderlag.