Klimatanpassning

Klimatförändringarna utsätter samhället för påfrestningar på olika sätt. Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället för att kunna hantera de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet, att samla och sprida kunskap om konsekvenser och åtgärder, och att stödja länets aktörer med rekommendationer, riktlinjer och beslutsunderlag.

Aktuella planeringsunderlag

Sammanställning av klimatrelaterade planeringsunderlag för Blekinge.

  • Länkar till planeringsunderlag: Länkar (uppdaterad 2017-05-02)
  • Rapport om planeringsunderlag: Planeringsunderlag
  • Blekinges framtida klimat: Läs mer här

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Läs mer om Blekinges regionala handlingsplan här

Handlingsplan klimatanpassning

Tidigare kunskapsunderlag

Extrema vattenstånd i Blekinge (av SMHI 2014)  

Delrapport: Regional handlingsplan för klimatanpassning - Blekinge (sept. 2013)

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys för naturolyckor (erosion, ras & skred, översvämning) (2012) 

Framtida högvatten -Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100 (2012) 

Klimatanalys för Blekinge län (av SMHI 2012)

Klimatförändringar i Blekinge - konsekvenser och anpassning (2011)

Sammanställningar av workshops

Här går det att ta del av sammanfattningar och resultat från workshops som behandlat klimatförändringarnas effekter inom olika samhällsområden. >> Ta del av sammanställningarna här

Klimatanpassningsportalen

Den nationella Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Här samlas senaste informationen och utredningar från olika aktörer i hela Sverige. Ett stort antal centrala myndigheter är genom sina respektive sektorsansvar inblandade i klimatanpassningsarbetet. Portalen är ett samarbete mellan fjorton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Länk: Klimatanpassningsportalen  

Kartor - Översvämningsrisk i tätorter

Karlshamn.pdf

Karlskrona.pdf

Olofström.pdf

Ronneby.pdf

Sölvesborg.pdf

Gå in på Länsstyrelsens webbGIS för mer information om översvämningsrisker längsmed Blekinges kust.

Länk till externt webbGIS: Framtida havnsivå år 2100