Solenergi

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att öka användningen av solenergi i Blekinge. Nedan kan du läsa mer om arbetet som bedrivs och vilka möjligheter som finns för att  installera solceller.

Stöd för solceller

Antalet solcellsanläggningar har ökat i Blekinge på senare år, bl.a. till följd av det stöd som företag och privatpersoner kan söka för att sätta upp solceller. Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem. Bidraget är på 30 procent till företag och 20 procent till privatpersoner. Följ länken för mer information om stödet 

Stöd för solceller

Kartläggning av solceller 

Solceller fortsätter att öka i Blekinge enligt en kartläggning från Energikontor Sydost som genomförts med underlag ifrån elnätsägarna. Under 2016 ökade den totala installerade effekten med 74 procent i Blekinge. Följ länken för mer information om solceller i Blekinge

Statistik - Solceller i Blekinge

Blekinges mål för solenergiSol i syd.png

I Blekinge har vi följande målsättningar för hur mycket solenergi vi vill producera i länet. 

Huvudmål: Senast år 2030 finns 110 MW installerad effekt  

Delmål: Senast år 2025 finns 75 MW installerad effekt

Se en film om målet via den här länken > Film

Målet motsvarar cirka 5% av elanvändningen år 2030 eller att en yta av 110 fotbollsplaner skulle täckas med solceller.

Syftet med målet är att:

  1. Uppmärksamma solenergin som ett särskilt viktigt område i länets omställning till förnybar elproduktion
  2. Peka ut riktningen och visa på vilken hastighet utbyggnadstakten bör ha.
  3. Kraftsamla och inspirera aktörer att sätta upp mer solceller.

Länsstyrelsens ställer sig bakom målet och bjuder in fler aktörer i länet att göra detsamma. Målet har tagits fram inom projektet Sol i Syd.

Energimyndigheten bedömer att andelen el från solceller år 2040 kan uppgå till 5-10 % av Sveriges totala elanvändning. Blekinges mål tar sikte på en något snabbare utbyggnad. 

Sol i Syd

Sol i Syd är ett samverkansprojekt som har fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden och som pågår mellan 2016-01-01 - 2019-04-30.

Projekts övergripande mål: 

Öka användningen av förnybar energi markant genom att öka intresset för att använda solenergi i företag och att stärka solenergimarkanden i Skåne och Blekinge genom kompetensutveckling och samverkan.

Läs mer om projektet och dess aktiviteter på www.solisyd.se

Länsstyrelsen i Blekinge deltar som samverkanspart tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds Universitet, Energikontor Sydost och Energikontor Skåne, som är stödmottagare och som koordinerar projektet i sin helhet. Externa finansiärer: Regionalfonden Skåne-Blekinge (Tillväxtverket), Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och KraftringenLoggor sol i syd.jpg

Solpotential i Blekinge

Det finns stora möjligheter att utveckla användningen av solenergi i Blekinge. Om vi tog vara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det täcka så mycket som 75% av länets totala elanvändning. Fram till år 2020 uppskattas den realiserbara potentialen till ca 30% av Blekinges elanvändning, med hänsyn till lönsamhet. Solpotentialstudie BlekingeEn omfattande utbyggnad skulle samtidigt ge många nya arbetstillfällen, motsvarande 2500 respektive 6500 årsarbetskrafter. 

Mer om detta går at läsa i rapporten: Solenergipotentialen för Blekinges bebyggelse enligt två framtidsscenarier. Den visar på stora möjligheter att utvinna solenergi i Blekinge - ett viktigt underlag i arbetet med att främja förnybar energi och minska samhällets klimatpåverkan.

Solkarta Blekinge

Klicka här för att komma till Solkartan för Blekinge Länk

Solkarta skärmklipp2.PNG