Förnybar energi

Blekinge kan drivas helt på förnybar energi. Om vi tillvaratar och utvecklar användningen av länets resurser har vi möjlighet att skapa en energiförsörjning som är helt fri från fossila bränslen. Här kan du läsa mer om vilken potential det finns för att uppnå ett fossilfritt Blekinge.
Potential: Förnybar energi i Blekinge

Detta stapeldiagram visar hur stor den fossila energianvändningen är i Blekinge och vilken potential det finns för förnybar energi. Klicka på bilden för att se en större version.

Beräknad potential i Blekinge

Bioenergi: skogsbränsle, gödsel, restprodukter från jordbruket och livsmedelsindustrin, matavfall och avloppsslam.

Solenergi: om solceller installerades på Blekinges alla hustak.

Restvärme: Inventering av outnyttjad restvärme från industrin (Södra Cells produktion ger i princip hela stapeln).

Vindkraft: Blekinge Offshore beräknas ge 7–8 TWh.

Vattenkraft

I Blekinge finns det runt 30 vattenkraftverk med en total installerad effekt på ca 22 MW och en normalårsproduktion på ca 90 GWh/år. Verken finns främst vid Lyckebyån, Ronnebyån, Mieån och Mörrumsån. Några verk finns även vid Nättrabyån, Bräkneån och Holjeån.