Bioenergi

Bioenergi är en viktig pusselbit för att nå målet om ett klimatneutralt Blekinge till år 2050. Länsstyrelsen arbetar aktivt med att öka produktionen och användningen av bioenergi i länet. Nedan kan du läsa mer om vilka möjligheter det finns!

Närmare 60 % av Blekinges energianvändning under 2010 var förnybar energi, varav biobränslena svarade för 41 procentenheter. Södra Cells produktion som baseras i princip helt på förnybar energi och som levererar energi till både Karlshamns fjärrvärme och till elnätet står för en stor del av produktionen.

Idag finns det två biogasmackar i Blekinge; Olofström och Karlshamn. Utvecklingen går mot fler tankställen där målet är en biogas i varje kommun till 2020. Under 2016 planeras det för ett nytt tankställe i Ronneby kommun.

Stora möjligheter att producera mer biogas i Blekinge!

Hushållsavfall, avloppslam och gödsel innehåller en stor mängd energi som borde utnyttjas. I Blekinge uppskattas potentialen till drygt 120 GWh/år, vilket kan jämföras med behovet för busstrafiken i länet på totalt 28 GWh/år. Den största potentialen finns i lantbrukets gödsel. Läs mer här>> Rapport

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Den här strategin visar att det finns en stor potential och en god investeringsvilja i regionen för att öka produktionen och användningen av biogas till fordon. Läs mer här >>Rapport 

Handlingsplan för Bioenergi Blekinge län

För att främja en fortsatt utveckling av bioenergisektorn behövs politiskt stöd. Den regionala handlingsplanen för bioenergi i Blekinge län är ett redskap för att genomföra åtgärder som kan bidra till en fortsatt utveckling av bioenergisektorn. Läs mer här >> Handlingsplan

Mer bioenergi i Blekinge – Uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

En av handlingsplanerna har som syfte att öka användningen av bioenergi i länet. För att färdigställa handlingsplanen för Bioenergi behövde några frågor utredas ytterligare, och avsikten med denna studie var därför att komplettera och uppdatera de underlag som har tagits fram tidigare. Läs mer här >> Rapport

Inventering av potentiella biogasanvändare i Sölvesborg kommun

Denna rapport beskriver förutsättningarna för att etablera ett tankställe för biogas i Sölvesborgs kommun samt möjligheterna att använda biogas för uppvärmning av byggnader. Läs mer här >> Rapport