Blekinges klimat- och energistrategi

Blekinges klimat- och energistrategi utgår från visionen om ett klimatneutralt Blekinge år 2050. I strategin finns tydliga mål och åtgärder för att minska samhällets klimatpåverkan.
Klimat- och energistrategi för Blekinge

Läs strategin med åtgärdsprogram:
Klimat- och energistrategi för Blekinge
- Åtgärder 2014-2016 med utblick till 2020

Åtgärdsprogrammet omfattar ett stort antal aktörer i samhället. För att ge god överblick över vilka åtgärder som rör en viss aktör finns en Excel-fil på denna länk: Visa åtgärder för enskild aktör (instruktion, se blad 2). Fullständig information om samtliga åtgärder och medverkande aktörer presenteras i Klimat och energistrategin, sida 18-34.

Strategin har utarbetats inom forumet Klimatsamverkan Blekinge

Inom klimatsamverkan Blekinge finns representanter från Region Blekinge, Länsstyrelsen, Energikontor Sydost, länets samtliga kommuner, Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och från näringslivet finns representanter för fastighetsbolag, transportföretag, handel, industri, lantbruksverksamhet, fjärrvärmeproduktion och vindkraftproduktion.

Arbetet med Blekinges Klimat- och energistrategin är samordnat med länets åtgärdsprogram inom Miljömålen. _______________________________

 

Sveriges Klimatarbete

Den svenska regeringen arbetar för att uppnå visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Uppgiften är mycket ambitiös och omfattande eftersom detta berör hela samhället. För att klara uppgiften måste arbetet med utsläppsminskningar brytas ner per sektor och analyseras vad som behöver göras från och med nu fram till år 2050. Varje svensk använder tre gånger så mycket energi som en genomsnittlig världsmedborgare. För att åstadkomma nödvändiga utsläppsminskningar krävs att energianvändningen och användningen av fossila bränslen minskar – effektivare transporter och energiförsörjning samt övergång till förnybara energikällor.

Klimatarbete i FN och EU

FN:s ramkonvention för klimatförändringar innebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. För att kunna nå målet krävs internationellt samarbete och att alla länder bidrar med insatser. EU:s medlemsstater har enats om målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst 2 grader jämfört med förindustriell temperaturnivå. Detta innebär att EU:s utsläpp måste minska med 80-95% till år 2050. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida