Klimat och energi

Glödande kol
Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimat och energi - en het fråga

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler. 

Vad gör Länsstyrelsen?

I vårt uppdrag ingår att realisera regeringens klimat- och energipolitik (se länkar till höger) på regional nivå, och vi är involverade inom en rad olika områden. Länsstyrelsen arbetar både med att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och med att hantera konsekvenser av klimatförändringar.

Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

De svenska miljömålen är vägledande för arbetet. Inom klimatområdet berörs flera av miljömålen, särskilt målen om Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Länsstyrelsens klimatarbete bidrar samtidigt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen inom Agenda2030. De flesta av de globala hållbarhetsmålen behandlar klimatfrågor på ett eller annat sätt, särskilt nr 7 "Hållbar energi för alla", nr 11 "Hållbara städer och samhällen" och nr 13 "Bekämpa klimatförändringen".

Minska utsläppen av klimatpåverkande gaser

En regional klimat- och energistrategi med åtgärder har utarbetats i bred samverkan med aktörer från både offentliga och privata sektorn, inom forumet Klimatsamverkan Blekinge. Strategin visar hur vi kan nå målen om minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Förändrat klimat - minska sårbarheter och tillvarata möjligheter

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. En regional handlingsplan för anpassning till förändrat klimat har tagits fram i samverkan med kommuner och andra berörda. Syftet är att utveckla ett långsiktigt robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter.

 Content Editor

Logtype Klimat Klivet