Klimat och energi 

Glödande kol

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimat och energi - en het fråga

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av växhusgaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser. 

 

Vad gör Länsstyrelsen?

I vårt uppdrag ingår att realisera regeringens klimat- och energipolitik (se länkar till höger) på regional nivå, och vi är involverade inom en rad olika områden. 

Klimat- och energistrategi

En regional klimat- och energistrategi med åtgärder har utarbetats i bred samverkan med aktörer från både offentliga och privata sektorn, inom forumet Klimatsamverkan Blekinge. Strategin visar hur vi kan nå målen om minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Energieffektivisering

Vi arbetar efter devisen "den bästa kilowatt-timmen är den som aldrig används". Rent konkret är vi bl.a. regional samordnare för energieffektiviseringsstödet till kommuner och landsting.

Förnybar energi

I Blekinge finns en stor potential till att öka användningen av förnybar energi. På Länsstyrelsen hanterar vi olika stöd för att öka produktionen av bl.a. solvärme, biogas och åkerbränslen. Vi behandlar även tillståndsansökningar när det bl.a. gäller vindkraftsparker.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Cecilia Näslund
Cecilia punkt Naslund snabela lansstyrelsen punkt se¤Cecilia punkt Naslund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240186