Nationella minoriteter

Länsstyrelsen i Stockholms län samt Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur minoritetspolitiken genomförs i berörda kommuner.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Från 2010 gäller en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och den ersätter tidigare lagar om människors rätt att använda minoritetsspråken. Svenska myndigheter är dessutom skyldiga att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt den nya lagen.

Det förstärkta minoritetsskyddet omfattar fler kommuner än tidigare. Detta innebär att fler människor kan använda finska respektive samiska i sina kontakter med myndigheter samt att fler får rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska respektive samiska. Myndigheterna ska därför ha tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli samt samiska där det behövs.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att

  • säkerställa en bättre efterlevnad av minoritetskonventionerna och av vidtagna åtgärder,
  • ge skydd för de nationella minoriteterna,
  • stärka deras möjligheter till inflytande,
  • stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Mer information om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk finns på länsstyrelsen i Stockholms webbplats Läs mer.