Eldningsförbud

I Blekinge län är det just nu eldningsförbud.

Under torra perioder gör SMHI dagliga prognoser för markfuktighet, skogsbrands- och gräsbrandsrisk. Vid stor brandrisk kan länsstyrelsen besluta om eldningsförbud enligt  föreskrift 10 FS 2016:14. Information om eldningsförbud finns på Länsstyrelsens webbplats, den skickas även till länets Räddningstjänster samt som pressmeddelande.

Eldningsförbudet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. En utvecklad skogsbrand kräver ofta mycket av samhällets samlade resurser under lång tid. Kostnaden för samhället och enskilda är ofta betydliga.

Att göra upp eld under eldningsförbud kan leda till böter enligt Lag om skydd mot olyckor 10 kap 3 §. Man kan också som exempel  bli dömd till böter eller fängelse enligt brottsbalken för allmänfarlig vårdslöshet.

Bild på eld i skog 

Information om eldningsförbud i Blekinge

Aktuell Information om eldningsförbud visas på vår Länsstyrelsen Blekinges startsida


Vad gäller vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud är:

  • det finns restriktioner mot att göra upp eld utomhus

  • Grillning är när eldningsförbudet råder endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken är inte tillåtna.
  • det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • Länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall besluta om undantag från eldningsförbudet. För att du ska beviljas undantag från eldningsförbud måste du göra en skriftlig ansökan till oss. Vår handläggningstid beror på belastning och svar från remissinstanser så som Räddningstjänsten.

Vi rekommenderar att du ansöker i god tid.

 
Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att du bör undvika rökning i skog och mark.
  • att arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera) undviks.
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen.

 

Mer information om brandrisk

På länets räddningstjänsters Webb kan du hitta mera lokal information och få mer rådgivning.

Räddningstjänsten Östa Blekinge

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Läs mer på Dinsäkerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Allmänna brandriskvarningar från SMHI

MSB:s brandriskprognoser

Ladda ner appen Brandrisk Ute på dinsäkerhet.se

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[2]‬

Eldning utomhus - goda råd

På våren, när snösmältningen har börjat, startar gräsbrandssäsongen. Framåt sommaren ökar risken för skogs och vegetationsbränder i takt med att det blir torrare i skog och mark. De vanligaste orsakerna till dessa bränder är att eldning har skett utan tillgång till släckutrustning eller att eldning har skett vid olämpligt väderleksförhållande.

Ansvar
Eldning sker alltid på ditt eget ansvar oavsett om du har gjort en anmälan till räddningstjänsten eller inte. Eldning ska vara noggrant planerad, förberedd och genomtänkt. Det är viktigt att du håller uppsikt över elden och att du har möjlighet att släcka den. Ska du elda en valborgsmässoeld  kan du behöva söka tillstånd om detta hos polismyndigheten för allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Elda på rätt plats
Eldning ska ske på platser där risken för spridning till närliggande byggnader eller brännbart material är låg.

Släckutrustning
Se till att ha släckutrustning tillgänglig i nära anslutning till där du eldar. Du bör också ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma SOS Alarm (112) vid behov.

Mörker
Det är olämpligt att elda när det är mörkt. Lågor och ljussken syns på större avstånd när det är mörkt och det är svårt för dem som ser lågorna att veta om elden är under kontroll eller inte. Eldning när det är mörkt skapar onödig oro och onödiga larm.

Väderförutsättningar
Råder det kraftig vind eller/och om det är torrt i skog och mark bör du inte elda.  Om det är eldningsförbud så får du vänta tills detta är hävt.

Under eldning
Lämna aldrig elden obevakad. I de fall du eldar en större brasa måste du även ha kontroll på området under röken så att inte branden sprids där. Den som bevakar en eld måste ha kunskap och förutsättningarna att hantera den släckutrustning som finns på platsen samt möjlighet att larma SOS Alarm (112) vid behov.

Efter eldning
Elden ska bevakas tills den inte längre utgör någon risk för brandspridning. Kontrollera så att det inte finns någon glöd kvar. Tänk på att glöd kan vara varm under en längre tid trotts att elden har slocknat. Några timmar efter att du anser att elden är släckt bör du besöka platsen igen för att säkerställa att elden fortfarande är helt släckt.

Övrig information
Av miljöskäl är ofta eldning utomhus inte tillåten inom tätbebyggt område. Detta får du själv kontrollera med din kommuns miljöförvaltning. Detta regleras ofta i lokal ordningsstadga, som regel är det förbjudet att elda annat än ris och mindre trädgårdsavfall