Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

Kvinnor och män som fikar i en park 

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt sex långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

 • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

 • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

 • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

 • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Strategin för att uppnå jämställdhetspolitikens mål är jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska integreras i ordinarie verksamhet och inte ses som en separat fråga. Vid planering, beslut och genomförande på alla nivåer och inom alla samhällsområden ska jämställdhetsperspektivet finnas närvarande. Jämställdhetsintegrering utgår från insikten om att jämställdhet skapas där beslut fattas och resurserna fördelas.   Alla de som normalt ingår i beslutet ska arbeta för ett jämställdhetsperspektiv.

Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller hanteras som ett sidospår. För att få verkan måste jämställdhetsarbetet bli en naturlig del av det ordinarie arbetet.

Jämställdhetsområdet är en fråga om att ha makt över sitt eget liv och sin egen kropp. Därmed omfattar området även arbetet med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Agenda 2030

Den 15 september 2015 antogs FN:s nya globala mål. Bland de 17 målen finns ett som gäller jämställdhet, mål nummer 5.

De nio delmålen är:

 • Stoppa alla former av diskriminering mot alla kvinnor och flickor överallt.

 • Eliminera alla former av våld mot alla kvinnor och flickor inom den offentliga och den privata sfären, inklusive människohandel och sexuellt våld och andra typer av exploatering.

 • Skadliga sedvänjor, såsom barn- och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning ska upphöra.

 • Erkänna och uppvärdera obetalt hem- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och sociala skyddsnät, samt främja delat ansvar inom hushållet och familjen.

 • Garantera kvinnors fullständiga och effektiva medverkan i, samt lika möjligheter för ledarskap på alla nivåer i, beslutsfattande inom det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 • Garantera universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter som överenskommits i enlighet med handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling (Programme of Action of the International Conference on Population and Development, ICPD) och Pekingplattformen.

 • Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, samt tillgång till ägande och kontroll över mark och andra former av egendom, finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Öka användningen av möjliggörande teknik, särskilt informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

 • Anta och stärka en sund politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor på alla nivåer.

Det är var regerings ansvar att se till att målen nås i det egna landet, och utvecklingen sker i samarbete och samförstånd med frivilligorganisationer, näringsliv, forskare och lokala myndigheter. Uppföljningen av arbetet görs nationellt, exempelvis i Sverige, regionalt, exempelvis i EU, och globalt, exempelvis i FN.

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬

Den 1 december 2015 hölls konferensen Jämställdhetspolitik i förändring, där utredningarnas resultat blandades med aktuell forskning och inspiration till praktiskt arbete.
För dig som missade konferensen eller vill uppleva den igen finns nu möjligheten att se hela eller delar av konferensen. Filmerna och talarnas bildspel finner du på följande länk:Youtube

 Hämta jämställt Blekinge 2016–2018

Öppna strategien Jämställt Blekinge 2016-2018 i nytt fönster

 

Logga jämställ nu