Jämställdhet 

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

 

Kvinno och mansansikte

Det nationella övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:
  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 Strategin för att uppnå jämställdhetspolitikens mål är jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska integreras i ordinarie verksamhet och inte ses som en separat fråga. Vid planering, beslut och genomförande på alla nivåer och inom alla samhällsområden ska jämställdhetsperspektivet finnas närvarande. Jämställdhetsintegrering utgår från insikten om att jämställdhet skapas där beslut fattas och resurserna fördelas.  

Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller hanteras som ett sidospår.  

Kontakta oss

Victoria Carlsson-Wahlgren
Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor
Avdelningen för Samhällsutveckling
victoria punkt carlsson-wahlgren snabela lansstyrelsen punkt se¤victoria punkt carlsson-wahlgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240126
070-6179667