Jämställdhet 

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

Kvinnor och män som fikar i en park

Det nationella övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 Strategin för att uppnå jämställdhetspolitikens mål är jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska integreras i ordinarie verksamhet och inte ses som en separat fråga. Vid planering, beslut och genomförande på alla nivåer och inom alla samhällsområden ska jämställdhetsperspektivet finnas närvarande. Jämställdhetsintegrering utgår från insikten om att jämställdhet skapas där beslut fattas och resurserna fördelas.   Alla de som normalt ingår i beslutet ska arbeta för ett jämställdhetsperspektiv.

Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller hanteras som ett sidospår. För att få verkan måste jämställdhetsarbetet bli en naturlig del av det ordinarie arbetet.

Jämställdhetsområdet är en fråga om att ha makt över sitt eget liv och sin egen kropp. Därmed omfattar området även arbetet med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Kontakta oss

Victoria Carlsson-Wahlgren
Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor
Avdelningen för Samhällsutveckling
victoria punkt carlsson-wahlgren snabela lansstyrelsen punkt se¤victoria punkt carlsson-wahlgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240126

Den 1 december 2015 hölls konferensen Jämställdhetspolitik i förändring, där utredningarnas resultat blandades med aktuell forskning och inspiration till praktiskt arbete.
För dig som missade konferensen eller vill uppleva den igen finns nu möjligheten att se hela eller delar av konferensen. Filmerna och talarnas bildspel finner du på följande länk:Youtube

Hämta jämställt Blekinge 2016–2018

Öppna strategien Jämställt Blekinge 2016-2018 i nytt fönster

Logga jämställ nu