Integration 

Träd med händer i olika färger som löv

Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer, som exempelvis kommuner, företag och statliga myndigheter.

Läs månadsbrev med den mest aktuella informationen här

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

Vi ska även medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Integrationsarbetet i Blekinge län

I Blekinge län har vi sedan i december 2013 en regional överenskommelse kring integrationsarbetet. Medverkande aktörer, förutom länsstyrelsen, är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Landstinget Blekinge, Region Blekinge samt länet kommuner. Överenskommelsen har en avsiktsförklaring, en organisation samt en  fristående handlingsplan. Överenskommelsen löper i två år och har reviderats inför 2016-2018. Läs den här.

Kontakta oss

Lena Ekroth
Integrationssamordnare
Avdelningen för Samhällsutveckling
lena punkt ekroth snabela lansstyrelsen punkt se¤lena punkt ekroth snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240225

Länsstyrelserna samarbetar med myndigheter och berörda organisationer och kommuner för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till Sverige. Här hittar du information och länkar till olika aktörer.

Aktuellt

Material ifrån Marie-Louise Lundbergs uppskattade föreläsning om traumatiserade och krigsdrabbade barn 30 september 2015
Hämta materialet

 

Konferens idèburen sektor

Länsstyrelsen har, den 18 nov 2015, tillsammans med mottagningsenheterna i Karlskrona och Ronneby samt Blekinge Idrottsförbund genomfört en konferens om föreningarnas betydelse för integrationen. Nedan hittar ni presentationer och material från konferensen.

Presentation länsstyrelsen
Presentation mottagning
Presentation Idrottsförbundet
Sammanställning av diskussioner

----------------------------------

Sammanställning från konferens med idéburna sektorn 9 december 2014.