Integration

Träd med händer i olika färger som löv

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och ska främja samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer för att uppnå de nationella integrationspolitiska målen.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

Samordnar statens insatser

Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Integrationspolitiken fokuserar på

  • ett effektivt system för mottagande och etablering av nyanlända
  • fler i arbete och fler företagare
  • likvärdighet i skolan, förbättrade språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
  • en effektiv bekämpning av diskriminering
  • en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap
  • en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.

Integrationsarbetet i Blekinge län

I Blekinge län har vi sedan i december 2013 en regional överenskommelse kring integrationsarbetet. Medverkande aktörer, förutom länsstyrelsen, är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Landstinget Blekinge, Region Blekinge samt länets kommuner. Överenskommelsen har en avsiktsförklaring, en organisation samt en  fristående handlingsplan. Överenskommelsen löper i två år och har reviderats inför 2016-2018. Läs den här.

Länsstyrelserna samarbetar med myndigheter och berörda organisationer och kommuner för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till Sverige. Här hittar du information och länkar till olika aktörer.

 Aktuellt

Material ifrån Marie-Louise Lundbergs uppskattade föreläsning om traumatiserade och krigsdrabbade barn 30 september 2015
Hämta materialet