Integration 

Händer med olika hudfärg

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen.      

 

I Blekinge län har vi sedan i december 2013 en regional överenskommelse kring integrationsarbetet. Medverkande aktörer, förutom länsstyreselsen, är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Landstinget Blekinge samt länet kommuner. Överenskommelsen har en avsiktsförklaring, en organisation samt en handlingsplan. Den löper tillsvidare men följs upp varje år samt revideras vid behov.

Läs eller ladda ner "Från asyl till arbete - plattform för god integration i Blekinge" här.  

 

 

Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Sedan 2007 har landets länsstyrelser uppdrag från regeringen som rör nyanländas etablering. Länsstyrelserna har ansvar för att:

 

 • verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna i ett län att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd,
 • överlägga och träffa överenskommelser med länets kommuner om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande med utgångspunkt i Arbetsförmedlingens s.k. länstal,
 • överlägga och träffa överenskommelser med länets kommuner om mottagande av ensamkommande barn, efter samråd med Migrationsverket,
 •  främja samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända, hålla samman den regionala utvecklingen samt vidareutveckla samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av kommunal verksamhet som svenskundervisning för invandrare och samhällsorientering,
 • följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och lokal nivå,
 • Fördela utvecklingsmedel, s.k. §37-medel och §37a-medel, till kommuner och kommunalförbund.
Integrationspolitiken fokuserar på
 • ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället 
 • fler i arbete och fler företagare 
 • likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
 • en effektiv bekämpning av diskriminering 
 • en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap 
 • en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald.

 

 

Kontakta oss

Lena Ekroth
Integrationssamordnare
Avdelningen för Samhällsutveckling
lena punkt ekroth snabela lansstyrelsen punkt se¤lena punkt ekroth snabela lansstyrelsen punkt se
010-2240225

Aktuellt

Material ifrån Marie-Louise Lundbergs uppskattade föreläsning om traumatiserade och krigsdrabbade barn 4 juni 2015
Hämta materialet

Konferens om traumatiserade och krigsdrabbade barn den 30 september 2015

Den 30 september 2015 erbjuder Länsstyrelsen åter en dag om att arbeta med traumatiserade och krigsdrabbade barn.

Se anmälan

Konferens idèburen sektor

En kväll om föreningens betydelse för integrationen!
Ronneby Brunn 18 november 2015.
Se inbjudan och anmälning.

 

Sammanställning från konferens med idéburna sektorn 9 december 2014.