TBU

TBU - tobaksfria barn och unga i Blekinge är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet syftar till att bygga upp arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och enhetligt tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga i Blekinge. Målet är att på sikt minska tobaksbruket bland barn och unga. Projektet pågår till och med 2017.

Logotype tobaksprojektet 

Varför ett länsgemensamt tobaksprojekt?

Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. I Blekinge finns ca. 23 000 ungdomar i åldern 13-25 år och det finns därför lika många goda skäl till tobaksprojektet. Det är i denna ålder som tobaksbruk vanligtvis etableras. Om vi i Blekinge tillsammans kan bygga upp ett effektivt tobaksförebyggande arbete kan vi också stödja och bidra till barns och ungas tobaksfrihet.

För att nå framgång bygger projektet på fyra hörnstenar:

  • Begränsande insatser
  • Förebyggande insatser
  • Normförändrande insatser
  • Tobaksavvänjande insatser

Projektet tar ett helhetsgrepp i det tobaksförebyggande arbetet genom att involvera många olika aktörer och arenor. TBU samverkar bland annat med föreningsliv, idéburna organisationer och näringsliv.

Pågående arbete

Under hösten 2017 genomför vi på nytt en kartläggning av tobaksbruket bland ungdomar i Blekinge som en uppföljning av vårt tobakspreventiva arbete i länet.

Dessutom genomförs nu, för tredje året i rad, en kartläggning av rökfria skolgårdar på samtliga högstadie- och gymnasieskolor. Resultaten av dessa kommer att presenteras i början på 2017.

För mer information om projektet kontakta projektledare Carin Håkansson.