Stiby backe

Stiby backe
Foto: Ingegerd Erlandsson

Stiby backe är ett av Listerlandets restberg. Bergets högsta punkt ligger 70 meter över havet. Härifrån har man en vidsträckt utsikt över Kråkenabben, Listershuvud och Hanö. Från Hällevik leder stigar mot toppen genom lövskog med avenbok och bok samt torrängar och hällmarker. Det stora antalet naturtyper inom reservatet gör att djur- och växtliv är ovanligt rika.

Vägbeskrivning
Reservatet ligger omedelbart norr om Hälleviks samhälle och man kan komma till det från flera olika håll. Det går buss från Sölvesborg.

Minnen från istiden
Stibyberget höjer sig markant över Listerlandets slätter. Det har en ganska stor platå, som ligger 60 meter över havet. Berggrunden utgörs av grov ögongranit av Karlshamnstyp. Berget är ett restberg, som fanns redan på kritatiden, för 100 miljoner år sedan. Kritavlagringar från den tidens tropiska hav finns i bergets omgivningar. Under den senaste istiden fick restbergen sin slutliga utformning genom att bergkärnan slipades till. Större delen av de högst belägna partierna utgörs av plana vidsträckta hällar. I hällarna finns isräfflor som löper i inlandsisens rörelseriktning.

Syd-sydväst om berget finns en så kallad drumlin, en strömlinjeformad bildning av stort geologiskt intresse.  Den sida som var vänd mot isrörelsen (här i norr) kallas stötsida och den blev jämnslipad när isen gled fram över den. På den motsatta sidan, läsidan, skedde en ansamling av lossbrutet moränmaterial. På Stiby backe har morän avlagrats på ömse sidor och söder om bergskärnan med gott om blockrika marker. I reservatet ingår stora delar av restberget, men endast en liten del av drumlinbildningen som är 4 km lång och 1,3 km bred. När inlandsisen smält började landet höja sig. Då bildades efter hand terrasser på bergets östra sida och strandvallar på dess sydvästra sida, här på mellan 48 och 31 meter över havet.

Ett rikt växtliv
Nordost om Stibybergets topp är jorden näringsrik och här växer en avenbokskog med murgröna slingrande runt flera av stammarna. På våren är floran som rikast med olika sippor, vårlök och violer. Senare kommer typiska ädellövskogsväxter som skogsbingel och buskstjärnblomma. På torrängarna växer backsippa, backtimjan, gråfibbla och gulmåra. I hagmarkerna kan du få se backsippa, blodrot, solvända, olika klöverarter, ängsnejlika och ängskovall. I lundarna växer desmeknopp, getrams, gullviva, liten nunneört och sloknunneört. I reservatet finns ett rikt småfågelliv med trädlärka, näktergal och ett stort antal sångare, bland annat höksångare. En nyckelbiotop med blandädellövskog och alsumpskog på kalkhaltig mark ingår i reservatet. Där växer skavfräken i kärret.

Olika sorters begravningsplatser
Inte långt från toppen finns gravhögar från bronsåldern. I södra delen av reservatet finns en koleragravplats där en del av de 50 offren för 1853 års koleraepidemi på Listerlandet vilar. I reservatet finns också andra kulturhistoriska lämningar som stenbrott, gamla vägsystem, stenmurar i gränser och hägnader, stenfundament efter kvarn.  

Natura 2000
Större delen av naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410010 Stiby backe.

Miljökvalitetsmål
Naturreservatet Stiby backe bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Anordningar
P-platser, vandringsleder, strövstigar, ridleder, rastplatser, toalett.

Tänk på att du inte får:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • prospektera efter mineral
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser eller typer
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra motordrivet fordon eller cykel annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering
 • rida eller köra med häst, förutom på härför upplåtna stigar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än i särskilt iordningställd eldstad
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • utan länsstyrelsens tillstånd nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller liknande anordning.

Ridleder
Inom naturreservatet finns markerade ridleder. Enligt föreskrifterna för naturreservatet är ridning endast tillåten på anvisad ridled. All annan ridning är förbjuden.

De allmänna råd som gäller är:

 • Håll avstånd till betande/vilande kor
 • Rid aldrig genom en flock
 • Stäng grindarna efter dig

Fakta
Bildat år: 1971
Kommun: Sölvesborg
Storlek: 123 hektar
Markägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen

 

 


Get Microsoft Silverlight