Ryssberget

Ryssberget
Ryssberget reser sig mer än 150 m ö h och utgör ett dominerande inslag i det omgivande, relativt flacka landskapet i sydvästra Blekinge. Hela södra delen är genom sin naturskönhet och strövvänlighet lättillgänglig för friluftslivet och ett flertal stigar genomkorsar reservatet, varav ett par är markerade vandringsleder.

En av Sveriges största bokskogar finns på Ryssberget. Andra vanliga trädslag i reservatet är ek och avenbok. Dessa är ofta gamla och växer i strandvallarna där marken inte är tillräckligt bördig för boken. På de magraste, brantaste klipphällarna växer tall och utmed ett fuktstråk i söder finns en sumpskog med mycket al. På de gamla bokarna växer en stor mängd lavar och mossor.

I ihåliga träd lever också ett stort antal insekter, varav en del är ovanliga. Floran på den magra marken är ganska fattig, i en del partier växer dock harsyra och blåsippa. Blekinges fyra hackspettarter häckar på Ryssberget. En av dessa är den ovanliga mindre hackspetten som har minskat kraftigt i antal i vårt land under de senaste decennierna. Typiska skogsfåglar på Ryssberget är grönsångare, stenknäck, bergfink, bofink, blåmes och nötskrika.  

I skogarna finns gott om mat för våra rovfåglar och i reservatet häckar ormvråk, duvhök, glada och bivråk samt den nattaktiva kattugglan. Rådjur, älg, hare, räv och grävling bor i skogen.  

Ryssbergets berggrund består av s k metavulkaniter som är ca 1 700 miljoner år gamla och därmed några av Blekinges äldsta bergarter. När inlandsisen försvann för ca 14 000 år sedan samlades smältvattnet i Östersjöbassängen och bildade Baltiska Issjön, vars yta nådde som högst när all is i södra Sverige var smält och landmassan fortfarande var nedtryckt. Denna nivå kallas Högsta Kustlinjen och når på Ryssberget 57 meter över havet. Allteftersom landet höjde sig kom nya områden upp i strandzonen. Finmaterialet tvättades ur genom vågornas erosion och transporterades ut i havet. Det kvarvarande grova materialet ligger kvar, ansamlat i strandvallar.  

De äldsta kända spåren efter människor på Ryssberget är gravar från bronsåldern, men på det angränsande slättlandet finns fornlämningar som daterats ända tillbaka till jägarstenåldern. Ryssberget har allt sedan forntiden varit ett viktigt område för lokalbefolkningen. Där har man tagit ved och virke, låtit kreatur beta och svin böka, jagat och odlat. Synliga spår från äldre tiders användning av markerna är bland annat odlingsrösen, stenhägnader och hålvägar.  

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410152 Ryssberget.  

Vägbeskrivning

Tag av från E22 vid avfart Sölvesborg C eller Ö. Följ skyltning mot Sölvesborg. Efter några hundra meter finns skylt ”P Ryssbergets naturreservat 1”.  

Anordningar

P-plats, grillplats, leder

 

Tänk på att du inte får:

 • gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, röjningsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, gräva upp växter, annat än för vetenskapliga undersökningar och då först efter tillstånd från Länsstyrelsen
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller för eftersök, eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld, annat än på särskilt iordningställd grillplats markerad med skylt 
 • framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då endast på iordningställd parkeringsplats 
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller,

Utan tillstånd från Länsstyrelsen får du inte heller:

 • samla in insekter
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet, med undantag för ideella studier eller grundläggande undervisningsverksamhet som inte påverkar växt- och djurliv negativt
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande aktivitet.

Fakta

Bildat år: 2004
Kommun: Sölvesborg
Areal: 126 ha
Markägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: