Listershuvud

Listershuvud. Stenarna från Litorinatiden har använts till stenmurar.
Listershuvud är ett av flera berg på Listerlandet som höjer sig över den omgivande jordbruksmarken. För 75-65 miljoner år sedan var dessa restberg öar i ett varmt hav. De kalkhaltiga sedimenten som då avlagrades på havets botten ligger djupt under dagens marknivå men påverkar än idag vegetation och markförhållanden. Toppen ligger ca 80 meter över havet och härifrån har man en vidsträckt utsikt över Hanöbukten och Listerlandet.

Vägbeskrivning

Från vägen Hörvik-Nogersund, ungefär mitt mellan de båda vägarna mot Mjällby finns en avtagsväg till reservatet.

Karta Listershuvud (863 Kb)

Stora delar av Listershuvud har förr huvudsakligen använts till utmarksbete. En stor del av reservatet utgjordes då av trädfattiga marker, präglade av de betande djuren. Åkerbruk förekom nära bergets topp. Under många år har de flesta betesmarkerna lämnats att växa igen. I naturreservatet har en del av dessa betesmarker restaurerats för att bevara den storslagna utsikten från Listershuvuds topp, och för att gynna växt- och djurliv knutna till naturbetesmarken. I betesmarkerna finns förutom enbuskar också mer ovanliga buskar som olvon och berberis.

Från högsta kustlinjen, som här ligger på 55-metersnivån, och ner till strandkanten finns en serie strandvallar från olika stadier i Östersjöns utveckling. En naturstig med informations­skyltar finns för de som vill lära sig mer om det geologiska förloppet, från istiden till nutid. Den översta strandformationen är Litorinavallen. Ovanför denna finns en stor avenbokskog, troligen den största i Sverige. Här finns också mycket bokskog. Mer än 300 ha ädellövskog är avsatt till fri utveckling. Fågellivet i lövskogen är särpräglat med bl a ett stort bestånd stenknäck och regelbunden förekomst av mindre flugsnappare. Inom området finns en god stam av rådjur. Fornlämningar i form av stensättningar finns dels vid Listershuvud (varav två stycken dock är något skadade), dels vid Getabjär. I närheten finns även en hällgröpning i block.

Tänk på att du inte får:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • störa djurlivet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida annat än på skogsvägar eller stigar som enligt skötselplanen är tillåtna att rida på
 • cykla annat än på vägar
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt

Anordningar

P-platser, strövstigar, rastplatser, toalett.

Fakta

Bildat år: 1993
Kommun: Sölvesborg
Areal: 600 hektar varav 475 ha är landareal
Markägare: Staten (Naturvårdsverket) och Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight