Hjärthalla

 

Gamla grova spärrgreniga bokar samt död ved. Foto: Ingegerd ErlandssonFoto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Hjärthalla är ett naturskönt och strövvänligt område beläget på den södra delen av ett av Listerlandets restberg, Hjärthalla/Mörby backe. På sluttningarna breder bokskogen ut sig och vid bergets fot finns artrika naturbetesmarker. Varierande naturmiljöer bidrar till hög biologisk mångfald i området som hyser många skyddsvärda arter av bland annat svampar och insekter. En stig leder upp till toppen Hjärthalla 60 meter över havet, med utsikt österut mot det vidsträckta jordbrukslandskapet.

Geologisk formgivning under årmiljoner
Hjärthallaberget som höjer sig markant över slätten är ett av de så kallade restberg av varierande höjd som finns på Listerlandet. Berggrunden utgörs av urberg av typen Karlshamnsgranit som är över 1000 miljoner år gammal. Under kritatiden för ca 100 miljoner år sedan avsattes de nu omkringliggande kritavlagringarna i ett tropiskt hav och restbergslandskapet bildades genom djupvittring och erosion. Under kvartär tid (de senaste 2 årmiljonerna) har istransporterat material byggt upp strömlinjeformade drumliner i syd-sydvästlig riktning kring restbergen. Vid den senaste inlandsisens avsmältning för 14 700 år sedan bildades högsta kustlinjen (HK) i Baltiska issjön, ca 52 meter över havet på Hjärthalla. Under denna nivå finns strandbildningar med grus och klapper samt sandavlagringar utmed sydvästsluttningen. Allt detta gör området geologiskt intressant.

Kulturhistoriska spår i landskapet 
Det finns många spår av förhistoriska aktiviteter på Listerlandet. Inom reservatet finns en registrerad stenåldersboplats från tidig bondestenålder (tidigneolotikum ca 2 400 f Kr) som haft strandnära läge vid Littorinahavet och numera ligger 10 meter över havet. På bergets topp finns en stensättning från bronsålder eller tidig järnålder (ca 500 f Kr.) vilken haft dubbel funktion både som gravanläggning och revirmarkering. Reservatet ligger på tidigare utmarker som under lång tid nyttjats till kreatursbete, ved- och virkesuttag samt för tillfälliga odlingar. Flera gamla grova spärrgreniga bokar bär spår av topphuggning eller tidigare betespåverkan och visar att landskapet utnyttjats hårt för ett par hundra år sedan. Stenmurar från skiftesepokens gränsdragningar mellan fastigheter, ägoslag och utmed fägator finns bevarade. Odlingsrösen vittnar om äldre tiders brukande.

Ett rikt växt och djurliv
Hjärthalla domineras av ädellövskog med mest bok, både på näringsfattiga och näringsrika marker. I de bördigare delarna nedanför sluttningen blommar bland annat blåsippor och gulsippor på våren. Svampen hartsticka som är en starkt hotad art växer på en omkullblåst bok. Död och döende ved är viktig för till exempel vedlevande insekter. I skogarna lever flera arter som indikerar lång skoglig kontinuitet och höga naturvärden medan de öppna markerna med torrängar och hedmarker hyser ett stort antal arter som är beroende av hävd genom bete. Variationen mellan ädellövskog, sumpskog, brynzoner, buskmarker och öppna naturliga fodermarker är ett positivt inslag i landskapet för såväl flora och fauna som friluftslivet.

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410187 Hjärthallaberget.

Miljökvalitetsmål
Naturreservatet Hjärthalla bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning
Tag av söderut från E22 vid avfart Sölvesborg C eller Ö, kör via Sölvevägen, söderut på Mjällbyvägen/ Siretorpsvägen, sväng höger mot Sandviken och vänster in på Grammahagsvägen. Hjärthallaberget ligger till vänster.

Tänk på att du inte får:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar som t.ex. stenmurar
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för trakten genetiskt främmande raser/typer
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller för eftersök, eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg fram till reservatsområdets parkering
 • rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och stigar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, cd‑spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att

 • samla in insekter, mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller gräva upp växter.
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet som omfattar provtagning eller installation av utrustning.
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande aktivitet.
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning

 

Fakta

Bildat år: 2007
Kommun: Sölvesborg
Storlek: 91 ha
Markägare: Enskilda och Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen

 

 


Get Microsoft Silverlight