Värmansnäs

Värmansnäs
Värmansnäs naturreservat består av en tre hektar stor halvö med äldre lövblandskog dominerad av ek och bok och med ett stort inslag av gran. Halvön höjer sig tio meter över Listersjön och klipporna stupar brant ned i sjön. Enligt Peter Geddas karta från 1688 var Värmansnäs en del av en kalvhage. I området fanns då enligt kartan rikligt med lövträd.

Skyddad ädellövskog

Västra delen av halvön täcks av en äldre, gles och luckig ädellövskog dominerad av ek och bok med betydande inblandning av gran. En kraftledningsgata skär genom skogen och bildar en glänta. På den östra delen av halvön och på kullen mitt i reservatet dominerar gran. Granen skyddar den här exponerade halvön från kalla vindar från Listersjön vilket ger ett jämnare mikroklimat och en snabbare uppvärmning på våren. På sluttningarna i kraftledningsgatan dominerar blåbär och i de övre delarna ljung.

Grävlingens fristad

Värmansnäs fridlystes som naturminne 1961. Ändamålet var ”Att så länge som möjligt bevara nuvarande beståndstyp och därvid studera markvegetationens utveckling samt att bereda fristad åt grävling”. Flera av de äldre lövträden trängs idag av gran. Beslut om nytt syfte och nya föreskrifter fattades 2006. Försiktiga röjningar av gran ska göras för att minska granens konkurrens med lövträden.

Gott om ovanliga arter

I naturskogen på Värmansnäs finns rikligt med död ved både i levande träd och i högstubbar, torrakor och lågor. Vid inventeringar 1998 hittades spillning efter läderbagge i en av de murkna ekarna. Läderbagge är en av våra största skalbaggar och den är beroende av gamla ihåliga lövträd, främst ek. Läderbaggen lever som larv i ihåliga träd mellan tre och fyra år, innan den utvecklas till en tre cm lång färdig skalbagge med en livslängd på en månad. I centrala delar finns ett mindre granbestånd där det finns rikligt med äldre granlågor. Vid en inventering 2004 hittades ovanliga vedinsekter som lever på död granved. Flera ovanliga arter av insekter, spindlar, lavar och svampar har påträffats inom reservatet.

 

Tänk på att du inte får:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • rida eller cykla
 • göra upp eld
 • tälta
 • anordna lägerverksamhet eller tävling
 • utan länsstyrelsens tillstånd samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

Fakta

Bildat år: 1961, ändrat 2006
Kommun: Ronneby
Areal: 3 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: