Vantakalleberget

 Vantakalleberget
Foto: Robert Ekholm

Den omväxlande och naturskogspräglade skogen, med höjdskillnaderna mellan skogsplatåerna och Hallsjön med dess fågelliv, ger möjligheter till rika naturupplevelser för besökaren.

 Vägbeskrivning
Vantakalleberget är beläget drygt 1 mil nord-nordost om Kallinge, 1 km norr om Tolseboda. Reservatet kan också nås från det angränsande naturreservatet Gröngölsmåla, norrifrån. Detta kräver en vandring på ca 2 km. Blekingeleden passerar strax söder om reservatet.

 Hallsjön
Naturreservatet omfattar ett skogsområde runt om Hallsjön som ligger inom Listerbyåns avrinningsområde. Listerbyån rinner genom sjön med inloppet i norr och utloppet i söder. Hallsjön är en näringsfattig sjö som har kalkats för att dämpa försurningen. Större delen av sjön och området öster om den har beträdnadsförbud till skydd för fågellivet och får inte beträdas under perioden 1 mars till 15 juli. Fiskgjuse är en av de häckande arterna.

Bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare är två fridlysta skalbaggsarter som har påträffats i Hallsjön. Bägge lever som rovdjur både som larv och vuxen skalbagge, i första hand på andra vattenlevande insekter.

Artrika naturskogsmiljöer
De båda naturreservaten Vantakalleberget och Gröngölsmåla utgör tillsammans ett stort barrskogsdominerat område i Blekinge. Skogen är av växlande ålder och har skötts enligt gammal tradition genom blädning och plockgallring. Den har härigenom behållit sin naturskogskaraktär, vilket bland annat skapat förutsättningar för en artrik fauna. Skogen utgörs på de magra hällmarkerna huvudsakligen av tall med mindre granbestånd insprängda i de fuktigare sänkorna och i den norra delen av barrblandskog.

Inslaget av björk, ek och bok är ganska stort, särskilt i de lägre partierna samt vid Hallsjön och dess tillopp. Grönticka är en sällsynt trädsvamp som är knuten till bok och förekommer vid Hallsjöns södra del. Gallringar och slyröjningar som gynnar utvecklingen av äldre bok och ökar ljusinsläppet, gynnar även gröntickan. 

Bred gulbrämad dykare och bred paljettdykare är två fridlysta skalbaggsarter som har påträffats i Hallsjön. Bägge är utpräglade rovdjur både som larv och vuxen skalbagge.

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och utgör del av området SE0410084 Vantakalleberget-Gröngölsmåla.

Miljökvalitetsmål
Naturreservatet Vantakalleberget bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Tänk på att du inte får:

 • under tiden 1 mars – 15 juli färdas eller uppehålla sig inom land- och vattenområdet med beträdnadsförbud, se karta
 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, t ex genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • bortta lav, lummer och mossa
 • otillbörligt skada djurlivet, t ex genom närgången fotografering
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare e dyl
 • anbringa tavla, plakat, afisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • utan tillstånd från länsstyrelsen insamla skalbaggar och fjärilar

Fakta
Bildat år: 1980
Kommun: Ronneby
Areal: 70 ha varav 39 ha landområde
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight