Vambåsa hagmarker

Vambåsa
I trakterna kring Vambåsa finns många fornlämningar och mest känt är gravfältet vid Hjortahammar. Inom det strövvänliga naturreservatet finns också värdefulla hagmarker med ett rikt växt- och djurliv.

Hjortahammars gravfält

Vambåsa hagmarker speglar ett herrgårdslandskap med betade ekhagmarker rika på fornlämningar. Längst i söder ligger Hjortahammars gravfält, ett av Blekinges största fornlämningsområden. Här finns 120 synliga förhistoriska gravanläggningar som består av högar, stensättningar, treuddar, skeppssättningar och resta stenar. Gravfältet ligger väl synligt och manifesterat i landskapet, längs en rullstensås.  

Bete skapar mångfald

Under försommaren bjuder reservatets ängar på en rik blomsterprakt med bland annat flera orkidéer. Större delen av reservatet betas och områdets rika djur- och växtliv är kopplat till den traditionella beteshävden. Vissa organismer skulle försvinna helt om markerna växte igen. Det kan gälla lågvuxna, ljusälskande växter eller insekter som kräver stora, solexponerade ytor för sin överlevnad.  

Ekens historia och betydelse

Eken var regale, kunglig rättighet, sedan 1100-talet. Ekarna var fredade för att trygga tillgången på ollonbete till svinen. Ekarna gav också timmer till byggande av flottans skepp. När skyddet upphävdes 1830 blev mycket av den bondeägda skogen nedhuggen, men på adelns marker fick ekarna vara kvar.  

I Vambåsa hagmarker växer imponerande ekjättar, en del riktiga ”sparbanksekar” som breder ut sina ståtliga kronor. En gammal hagmarksek kan hysa närmare 1 500 olika arter. På den grova, solbelysta barken växer mossor och lavar. Inuti den murkna stammen lever svampar och insekter. Svamparna bryter ned träet och insekterna nyttjar veden som föda eller boplats. Då bildas så kallad mulm, ett brunt trämjöl som ansamlas inne i den murkna stammen. Mulmen innehåller också spillning från fåglar och fladdermöss, som håller till i ekarnas håligheter. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen.  

Natura 2000

Delar av naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet. Den norra delen av reservatet sammanfaller med området SE0410120 Vambåsa norra.  

Vägbeskrivning

Sväng söderut i ”Hasslörondellen” vid E22:an mellan Karlskrona och Ronneby. Naturreservatet utgörs av två delar. Den norra är belägen norr om Vambåsa gård medan den södra delen sträcker sig norrut från kusten vid Hjortahammar.

Anordningar

P-platser, markerad led

 

Tänk på att du inte får:

  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter
  • skada levande eller döda träd eller buskar
  • otillbörligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering
  • medföra ej kopplad hund
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Fakta

Bildat år: 1982
Kommun: Ronneby
Areal: 91 ha varav ca 80 ha landareal
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: