Treklasen

Treklasens naturreservat
Treklasen är ett litet långsmalt naturreservat med ett gammalt tallbestånd som står i en yngre blandskog med framför allt gran och bok. Reservatet ligger på en svag höjdrygg, ca 30-40 meter över havet och är omgivet av granplanteringar.

Granen vinner på tallens bekostnad
Treklasen genomhöggs senast i slutet av 1800-talet. Skogen fredades frivilligt av ägaren 1922 och 1961 fick området formellt skydd då det fridlystes som naturminne. Ändamålet med fridlysningen var delvis att studera konkurrensen mellan bok och barrträd. Fyrtio år senare kunde man konstatera att tallen har stora svårigheter att föryngra sig. Detta har främst tre orsaker: dels sker lätt spriding av gran in i reservatet från omgivande granplanteringar, dels försvårar den stora mängden vilda djur tallens föryngring, dels saknas numera naturliga störningar som brand, vilket gynnade den brandtåliga tallen. Förutom gran så föryngrar sig även bok bra. I samband med en gränsjustering 2004 beslutades därför att ändra syftet med reservatet och skydda tallbeståndets värdefulla naturmiljö genom att begränsa förekomsten av gran.

Mossa bildar slutna mattor
I skogen ligger flyttblock här och var och urbergshällar förekommer. Mycket av marken är täckt med mossa som på en del ställen bildar slutna mattor. Bärris av lingon och blåbär dominerar fältskiktet tillsammans med kruståtel. Rikligt med grov död ved, främst av tall, finns i området. Den döda veden är i olika nedbrytningsstadier vilket uppskattas av vedinsekter och svampar.

Vägbeskrivning
Från E22, sväng in på Grevavägen i ”Hasslörondellen”, mot Johannishus 5. Efter 1,5 km kommer reservatet på höger sida av vägen, efter ytterligare 200 meter finns P.

Tänk på att du inte får:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • rida eller cykla
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling
 • utan länsstyrelsens tillstånd samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

 

Fakta

Bildat år: 1961, ändrat 2004
Kommun: Ronneby
Storlek: 5 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: