Tolseboda

Tolseboda
Tolseboda naturreservat som består av ca 14 hektar skogsmark, ligger i den blekingska mellanbygden på en höjd över havet som varierar från drygt 75 till ca 100 meter över havet. Berggrunden består av Karlshamnsgranit. Skogsbruk bedrivs runt reservatet.

 

 

Från litet naturminne till större naturreservat

Kärnan i reservatet består av en bäckdal med gammal bokskog där det under de senaste 50 åren vandrat in en stor andel gran. Några granar är gamla och det finns också grova granlågor (liggande gran) i olika nedbrytningsstadier vilket visar att det under längre tid funnits en mindre andel gran i reservatet. Dessbättre finns i vissa luckor en rik bokföryngring. Avverkningar i området har inte skett åtminstone sedan tidigt 1700-tal. År 1961 fick en mindre del av området formellt skydd då det fridlystes som naturminne. År 2004 utökades reservatets areal så att ytterligare bokskog och hela den värdefulla bäckdalen fick ett formellt skydd. Det östra området, som är nyckelbiotop, består av torrare skogar och hällmarker samt mindre sumpskogar och kärr med naturvärden som i huvudsak är knutna till ek och bok.

Släkting till Blekinges landskapsdjur

I reservatet har hela 32 ovanliga arter hittats av främst skalbaggar. En av dessa är svartoxen, en 17 mm lång blanksvart skalbagge som är nära släkt med ekoxen. Svartoxen lever i riktigt murken granved. Flera sällsynta lavar och svampar har också hittats. Bokskogen har en stor artrikedom av storsvampar. Vid en inventering 1987-88 av storsvampar hittades 169 arter i området varav en majoritet är lövskogsarter. Utvidgningen av reservatet syftar till att på sikt skapa förutsättningar för större bestånd av de skyddsvärda arterna. Detta ska ske genom begränsning av gran i lövskogarna.

Vägbeskrivning

Kör vägen mellan Möljeryd och Tving. Reservatet ligger ca 2 km norr om Listersjön.

 

Tänk på att du inte får:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra fordon annat än på väg
 • rida eller cykla annat än på väg
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling
 • utan länsstyrelsens tillstånd samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

Fakta

Bildat år: 1961, ändrat 2004
Kommun: Ronneby
Storlek: 14 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: