Tallet

Tallets naturreservat
Foto: Åke Widgren

Naturreservatet Tallet består av barrnaturskog som uppkommit på svedjemark, troligen i början av 1800-talet.

Naturreservatet Tallet består av barrnaturskog med gammal tall och gran. Större delen av Tallet har varit frivilligt fredat av markägaren sedan 1884. Det första formella skyddet för en del av området genomfördes 1961. Naturreservatet har utökats i två omgångar, 2004 och 2016. Tallet är ett fint exempel på en sedan mycket lång tid fredad naturskog som uppkommit efter svedjebruk och därefter har fått utvecklas fritt. Tidigare dominerades skogen av tall och björk, men idag har granen brett ut sig alltmer i området. Träden är grova och högstammiga. Död ved finns i riklig mängd i form av torrakor, högstubbar och lågor. Fältskiktet är artfattigt och består främst av fläckvis växande blåbärsris och lingon, samt ekorrbär och kruståtel. Flera rödlistade eller i övrigt ovanliga arter förekommer i området, bland annat den lilla barrskogsskogsorkidén knärot.

Tallet gränsar i nordväst till Mölleryds naturreservat. Blekingeleden genomkorsar reservatet på en grusväg.  

Natura 2000
Större delen av området ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

Miljökvalitetsmål
Naturreservatet Tallet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning
Kör vägen söderut från Hjortsberga kyrka och sväng mot Edestad. Efter ca 1,5 km tar man en mindre väg norrut över järnvägen mot Boahaga. Efter 1 km svänger man till höger in på en grusväg mot Johannishus. Följ grusvägen 1 km och du kommer till Tallets naturreservat. Det finns ingen kollektivtrafik till området.

Anordningar
En mindre parkeringsplats finns i anslutning till reservatets södra del.

Tänk på att du inte får:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra fordon annat än på väg
 • rida eller cykla annat än på väg
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling
 • utan länsstyrelsens tillstånd samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

Fakta
Bildat år: 1961, ändrat 2004 och 2016
Kommun: Ronneby
Areal: 17 ha
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen

 

 

 


Get Microsoft Silverlight