Storemosse

Storemosse
Storemosse är en av Blekinges största myrar. Naturreservatet omfattar den östra och norra delen av myren med angränsande skogsmark samt en mindre bit av Listersjön. Stora delar av reservatet är blöta och svårtillgängliga.

Naturreservatet består av ett 172 ha stort land- och vattenområde norr om Kallinge i mellersta Blekinges mellanbygd. Det omfattar större delen av myren Storemosse, ett av Blekinges största myrområden, med angränsande del av den näringsfattiga Listersjön samt en mindre areal fastmark. Myren omfattar både skogbevuxna och relativt öppna delar. I våtmarken finns en s.k. myrsjö (Mossegölen) och två vattenfyllda äldre torvtäkter. På fastmarken växer ek- och bokskog, samt barrnaturskog.  

Naturreservatet innehåller ett flertal rödlistade eller i övrigt ovanliga arter, knutna till främst gammal skog och till myrmark. Storemosse har även ett rikt fågelliv. Vid Vitasand på östra sidan av Listersjön finns en badplats som är av stort värde för det rörliga friluftslivet.  

Vägbeskrivning

Östra delen av naturreservatet är lättillgänglig från vägen mellan Johannishus och Tolseboda. Vid badplatsen Vitasand finns en mindre parkering.  

Tänk på att du inte får:

 • skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom reservatet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd att:

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet
Fakta
Bildat år: 1981, utvidgat 2015
Kommun: Ronneby
Areal: 172 ha, varav 141 ha land
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen  


Get Microsoft Silverlight