Skuremåla

Skuremåla
Naturreservatet Skuremåla är främst intressant ur geologisk synpunkt. Reservatet omfattar ås- och deltabildningar som bildats vid inlandsisens avsmältning. Här är också ett vackert mosaikartat kulturlandskap med små ljusa åkrar, skog och betade lövhagar med grova björkar, bokar och ekar.

Vägbeskrivning

Kör vägen från Kallinge mot Tving. Efter ca 2 km, sväng höger mot Skuremåla. Följ skyltningen mot Skuremåla och du kommer dit efter ca 3 km. Reservatet ligger ca 4 km väster om Johannishus slott. Kan nås från detta håll via enskilda bilvägar.  

Delta och dödisgrop

I trakten började landisen smälta av för ca 14 500 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinje (HK) låg på 65 meter över nuvarande havsnivå. Det omfattande deltat i området har bildats vid högsta kustlinjen i samband med att inlandsisen smälte. Skuremålagölen i reservatets nordvästra del är en dödisgrop. Under istidens senare skeende strandade här ett stort isblock medan deltat bildades runt om. När sedan isblocket smälte uppstod den stora grop som idag delvis är Skuremålagölen. Den branta sluttningen ner mot sjön visar var gränsen mot isblocket gick. Åsen är synlig i den norra delen och försvinner sedan under deltat i söder.  

Betade björkhagar

Stora delar av naturreservatet består av ljusa björkhagar på torr mark av hed- eller ängsartad typ. Kruståtel, rödsvingel, rödven, knippfryle, gråfibbla, teveronika och bergssyra är de vanligaste växterna här. Rikliga lokaler med backsippor finns i området. Betesdjur håller marken öppen och mitt i reservatet ligger en privat gård. Allt detta gör området till ett varierat och tilltalande kulturlandskap.  

Ett av fyra

De fyra naturreservaten i området, Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar kan med fördel ses i ett sammanhang som ett landskap av stort geologiskt intresse. De är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod vid inlandsisens avsmältning. För ökad förståelse om inlandsisens påverkan på landskapet kan man med fördel studera dessa fyra reservat under en rundtur.  

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410119 Skuremåla.

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Skuremåla bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.  

Tänk på att du inte får:

  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter
  • skada levande eller döda träd eller buskar
  • otillbörligt störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering
  • medföra ej kopplad hund
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • utan länsstyrelsens tillstånd insamla skalbaggar eller fjärilar AnordningarParkeringsmöjlighet finns nära gården.

Fakta

Bildat år: 1982
Kommun: Ronneby
Storlek: 32 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer