Sänneshult

Sänneshult

Mellan sjön Sännen och Listersjön ligger en av de största bokskogarna i Blekinge. Blekingeleden går genom reservatet och hela området kring sjöarna Sännen och Listersjön är ett mycket omtyckt strövområde.

Reservatet utgörs av skogsområdet mellan Listersjön och Sännen och delar av dessa sjöar, samt Bockholmen i Sännen. Högväxt bokskog med inslag av ek dominerar skogsbeståndet

Inom reservatet finns också spontan granskog, sumpskogar med glasbjörk och äldre tallbestånd samt betesmarker och en liten slåtteräng.

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410085 Sänneshult.

Vägbeskrivning

Följ vägen Tving-Möljeryd ca 7 km från Måstad.

Anordningar

P-platser, vandringsleder, rastplatser

 

Tänk på att du inte får:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp växte
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, t es genom närgången fotografering
 • under tiden 1 april – 15 juli beträda eller vistas inom områdena omfattande dels Bockholmen i Sännen och ett vattenområde med 50 meters bredd kring holmen, dels Tolsebodaviken med öar i Listersjön jämte landområden väster och öster om viken.
 •  medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • framföra motorbåt
 • tälta eller uppställa husvagn
 • uppankra eller förtöja båt längre tid än ett dygn
 • göra upp eld annat än på härför iordningställda platser
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare e dyl.
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • utan tillstånd från länsstyrelsen insamla skalbaggar eller fjärilar

Fakta

Bildat år: 1981
Kommun: Ronneby
Areal: 150 ha varav 130 ha landareal
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer: