Mölleryd

Mölleryd
Naturreservatet Mölleryd ligger cirka 2 km väster om Johannishus slott och är en oexploaterad del av Johannishusåsarna. Området har stort värde som geologiskt demonstrationsobjekt och är av riksintresse på grund av sina geovetenskapliga värden.

Landskap format av inlandsisen

De fyra naturreservaten i området, Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar kan med fördel ses i ett sammanhang som ett landskap av stort geologiskt intresse. De är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod vid inlandsisens avsmältning. För ökad förståelse om inlandsisens påverkan på landskapet kan man med fördel studera dessa fyra reservat under en rundtur. I trakten började landisen smälta av för ca 14 500 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinje (HK) låg på 65 meter över nuvarande havsnivå.  

Skogbevuxen rullstensås

Möllerydsåsen är en cirka 3 km lång ryggformad rullstensås som sträcker sig i nordsydlig riktning. Åsen är en isälvsavlagring som bildats i en istunnel eller i en öppen isspricka där moränmaterialet i form av sand, grus och sten har transporterats, sorterats och avsatts av smältvattnet från inlandsisen.  

Åsen är skogsklädd och omges omväxlande av åker, betesmark och barrskog. Den södra delen som är belägen under HK är flack och glest bevuxen med tall. Norrut blir åsen mer getryggsformad, eftersom den aldrig svallats av havet, och når en höjd på över 10 meter över den omgivande terrängen. På den östra sidan, upp till Äskekärret, växer blandskog av ek och gran och med inslag av hassel. Stora vidkroniga ekar och bokar vittnar om ett tidigare mer öppet landskap.    

Vägbeskrivning

Kör av E22:an vid Listerby, mot Johannishus och vidare norrut från samhället. Fortsätt västerut förbi Johannishus gods. En grusväg följer en del av åsens sträckning. Blekingeleden passerar genom området, längs vägen på åsen.  

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Mölleryd bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Tänk på att du inte får:

  • gräva eller på annat sätt skada naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter
  • skada levande eller döda träd eller buskar
  • störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare e dyl
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Fakta

Bildat år: 1982
Kommun: Ronneby
Areal: 22 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nreladdningsbara filer