Listerby skärgård

Listerby skärgård
Det drygt 1000 hektar stora naturreservatet utgörs av de tre stora öarna Arpö, Vagnö och Slädö, ett flertal mindre holmar och skär samt omgivande hav. Detta omväxlande skärgårdslandskap bjuder på både lummig innerskärgård och karg ytterskärgård. Hit kommer man med båt.

Skärgårdslandskap med rundslipade klipphällar

Berggrunden är genombruten av flera mindre sprickdalar. Vagnö och Slädö når en höjd av ca 15 meter, medan Arpö är något lägre. Skärgårdslandskapet har varierad topografi med tydliga spår av inlandsisens verkningar. Längs kustremsorna finns på många ställen rundslipade klipphällar men även stenstränder, lite gräsmark och sandstrand.  

Ädellöv långt ut i skärgården

Inom reservatet ryms både lummig innerskärgård och karg ytterskärgård. Hagmarker med ädellöv så långt ut i skärgården är något som är unikt för Blekinge. Landmiljöerna på de tre större öarna utgörs av ett varierat betespräglat kulturlandskap där ekhagmarker omväxlar med såväl hällmarker och enbuskmarker som hedar och strandängar. I hagmarker och på strandängar växer en rik flora med exempelvis orkidén Adam och Eva. Ljungskär är ett av de större skären, där fåren betar av gräs och ljung mellan enbuskar och klippor.  

Ekens historia

Eken var regale, kunglig rättighet, sedan 1100-talet och alla öarna i Blekinge tillhörde kronan. Ekarna var fredade för att trygga tillgången på ollonbete till svinen. Ekarna gav också timmer till byggande av flottans skepp. När skyddet upphävdes 1830 blev mycket av den bondeägda skogen nedhuggen, men på adelns marker fick ekarna vara kvar. I Listerby skärgård är det främst för Arpö det finns skriftlig dokumentation om att eken har en lång historia. Där i hagmarkerna finns gott om mäktiga flerhundraåriga ekar kvar, riktiga ”Sparbanksekar”. I dessa trädjättar lever många organismer och en gammal hagmarksek kan hysa närmare 1500 olika arter. På den grova, solbelysta barken växer mossor och lavar. Inuti den murkna stammen lever svampar och insekter. När svamparna bryter ned träet bildas mulm, ett brunt trämjöl. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen.  

Skärgårdshemman

På Arpö och Vagnö har under lång tid funnits bofast befolkning, senare även på Slädö. Skärgårdsbönderna har under många generationer brukat markerna, vilket tillsammans med djurens bete format ett småskaligt landskap med åkrar, ängar och hagmarker. Betande djur bidrar än idag till att bevara ett vackert skärgårdslandskap med ett rikt växt- och djurliv. På Arpö har förekommit stenbrytning av främst gatsten. Skärvhögar och brottytor är idag synliga spår av stenhuggeriverksamheten som lades ner i början av 1900-talet.  

Olika djup

¾ av reservatets yta består av hav. I sund och fjärdar kring de stora öarna i norr är havsbottnarna ganska grunda med endast några meters djup. Södra delarna av reservatet har större djup, som mest ner till 18 meter, och mer påverkan av kraftiga vågor. De marina miljöerna har både mjuk- och hårdbottnar. I reservatets grunda vikar och sund finns en rik algflora med arter som blåstång, borstnate och fjäderslick. På djupare bottnar finns bland annat ålgräsängar. Tillsammans med ett fåtal marina växter utgör alger basen i havets näringskedja. Det innebär att en mängd organismer är direkt eller indirekt beroende av växtligheten under ytan.  

Fågelliv i skärgården

Skärgården har ett rikt fågelliv. Här trivs många fågelarter, både häckande och de som är på tillfälligt besök. I de gamla ekarnas håligheter bor hålbyggande fåglar, som till exempel mindre hackspett. I havsvikarna rastar och övervintrar stora flockar med sjöfåglar. De små skären i reservatets södra del är fågelskyddsområden med häckande tärnor och andra sjöfåglar. Håll utkik så kan du få se skärgårdens gigant, havsörnen, segla i skyn!  

Natura 2000

Naturreservatet Listerby skärgård ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 och utgör del av området SE0410042 Tromtö-Almö.  

Vägbeskrivning

Listerby skärgård ligger väster om Jordö och Almö. Området kan endast nås med båt. På Arpös norra sida finns en brygga.

 

Tänk på att du inte får:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, t ex genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • plocka blommor och svamp på nordvästra delen av Arpö
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon
 • uppankra eller förtöja båt längre än två dygn
 • tälta på nordvästra delen av Arpö samt i övrigt tälta längre tid än ett dygn på samma ö
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • utan länsstyrelsens tillstånd insamla skalbaggar och fjärilar

Fakta

Bildat år: 1981
Kommun: Ronneby
Areal: 1 004 ha varav 242 ha landareal
Markägare. Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight