Johannishus åsar

Johannishus åsar
Johannishusåsen höjer sig mjukt i terrängen och slingrar sig fram genom ett bördigt odlingslandskap. Naturreservatet sträcker sig 6 km i nordsydlig riktning, från Hillerslätt i norr till Hjortsberga i söder. Åsen består mest av hagmarker med gamla knotiga ekar men även lind, alm och hassel förekommer på sina ställen. Det parkliknande landskapet är främst ett resultat av Johannishus gods tillkomst i slutet av 1600-talet, som bland annat medfört att de under århundraden hävdade ängs- och betesmarkerna bevarats.

Åsen skapades av isen

Johannishusåsen är en rullstensås som bildades när den senaste inlandsisen smälte undan för omkring 14 500 år sedan. Den här långsträckta ryggformade åsen är en isälvsavlagring. Under isen fanns kraftiga älvar som förde med sig stora mängder sten, grus och slam. Stenar nöttes och slipades runda mot varandra och avsattes i rullstensåsar och deltaområden.  Hela åsen har en gång legat under högsta kustlinjen, som låg på 65 meter över nuvarande havsnivå.  

De fyra naturreservaten i området, Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar kan med fördel ses i ett sammanhang som ett landskap av stort geologiskt intresse. De är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod vid inlandsisens avsmältning. För ökad förståelse om inlandsisens påverkan på landskapet kan man med fördel studera dessa fyra reservat under en rundtur.  

Höga naturvärden i ekjättar

Reservatens höga naturvärden är i första hand knutna till de gamla knotiga ekarna. Eken är en av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. En ek kan bli närmare 1000 år gammal och har under denna tid varit hem, under olika stadier, åt en mängd arter av djur och växter. Man beräknar att 400–500 lavar, svampar och mossor samt 800–900 olika insekter har eken som viktig eller enda hemvist. Många av dessa arter är idag sällsynta. På åsen finns ett flertal mycket hotade arter, exempelvis vedsvamparna tårticka och oxtungsvamp, skalbaggarna ekoxe och läderbagge samt lavarna matt pricklav och gammelekslav. De ihåliga träden erbjuder boplats för en rad fåglar såsom kattuggla, starar och hackspettar. På våren blommar gott om backsippor i torrängarna på åsen.  

Ekoxe

Ekoxen är Blekinges landskapsdjur och kan bli 8 cm lång. Den är helt beroende av gamla ekar för sin överlevnad. Under cirka 5 år lever den som larv i död ekved för att sedan leva som fullbildad skalbagge under endast några veckor. I juni och juli kan man med lite tur få se den fridlysta skalbaggen vid de gamla ekarna på åsen.  

Rikt på fornlämningar

På Johannishusåsen finns ett av södra Sveriges rikaste och mest varierade fornlämningsområden. Här har människor levt och verkat under tusentals år. Av de omkring 350 registrerade fornlämningarna är de flesta gravar.  

Johannishusskatten

Vid Västra Vång har man hittat Blekinges största skattfynd. I samband med plöjning år 1865 hittades ett kopparkärl fylld med sex kilo guld- och silverföremål. Skatten grävdes troligen ner i början av 1100-talet men är till stor del av vikingatida ursprung. 2004 påbörjades nya arkeologiska utgrävningar vid Västra Vång. Arkeologerna hittade många ovanliga fynd, bland annat små guldgubbar, på platsen för denna rika järnåldersby.

Johannishus slott

På 1680-talet bildades Johannishus gods eller slottet som det kallas i folkmun. Amiralgeneralen Hans Wachtmeister förvärvade då Skunckenbergs säteri med underliggande hemman och bönder. Säteriet hade kommit till ett 20-tal år dessförinnan genom köp av samtliga gårdar i byarna Dagstorp och Åstorp. Huvudgården är från 1772 och ligger tillsammans med sin parkanläggning centralt invid Listerbyån. Intill finns bruksgården med ekonomilängor i sten, arbetarbostäder samt en gårdskvarn i schweizerstil. I mer än 300 år har Johannishus gods präglat det pastorala kulturlandskapet längs åsen.  

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och utgör del av området Johannishus åsar 1002047.

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Biskopsmåla bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.   

Vägbeskrivning

Kör av E22:an vid Listerby, mot Johannishus. Passera genom Johannishus samhälle, när du kommer fram till skolan sträcker sig reservatet såväl norrut som söderut. Kör av E22:an vid Leråkra, mot Tving. Efter cirka 2 km, vid Hjortsberga, når du reservatet från söder.  

Anordningar

P-platser finns vid Hjortsberga, Hammarskulle, Kasakulle och Vång.  

Tänk på att du inte får:

  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter
  • skada levande eller döda träd eller buskar
  • otillbörligt störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering
  • medföra ej kopplad hund
  • framför motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in skalbaggar och fjärilar

Fakta

Bildat år: 1982
Kommun: Ronneby
Areal: 40 ha
Marägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight