Järnavik

Järnavik
Järnaviks naturreservat är ett variationsrikt område med en rik flora, omväxlande topografi, fina strövstigar och en intressant historia.

Rikt i norr, kargt i söder

Järnaviks naturreservat utgörs av ett typiskt mellanblekingskt kustområde som är starkt kuperat, med kala klippor, hällmarker, ädellövskog och betespräglade öppna partier. I ädellövskogen, i reservatets norra delar, växer ek, lind, lönn, bok, avenbok och alm. Buskskiktet består främst av hassel, men även hagtorn, en, slån och olika rosor förekommer. På marken växer bland annat vitsippa, liljekonvalj, blåsippa, skogsbingel och svalört. Södra delen av reservatet är kargare och runt de isslipade berghällarna växer bland annat backmåra, gul fetknopp och styvmorsviol.

Branta berg med storslagen utsikt

Bergen stupar brant ner mot viken. Namnet Järnavik kommer av det medeltida ordet ”hjerna” som betyder ”hjässa” eller ”höjd”. På den västra udden finns flera strövstigar. Från bergen bjuds en storslagen utsikt över fjärden. Blekingeleden går genom reservatet och har etappmål vid den kommunala badplatsen.

Medeltidshamn

Järnavik är en av de bästa naturliga hamnarna vid Blekingekusten. Redan på medeltiden lastade och lossade tyska och holländska fartyg sina varor här. Trävaror, oxhudar och tjära utskeppades från Småland över Järnavik. Under 1800-talet blomstrade hamnverksamheten men den tiden är nu förbi. Kvar finns det gamla hamnmagasinet från segelskutornas tid. 

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE0410088 Järnavik.

Vägbeskrivning

Ta av från E22 vid trafikplats 55, följ skyltning mot Järnavik.

 

Tänk på att du inte får:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • störa djurlivet
  • släppa hund fri inom området
  • tälta eller uppställa husvagn
  • uppgöra eld annat än på härför avsedda platser
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
  • parkera annat än på härför iordningsställda platser

Fakta

Bildat år: 1971
Kommun: Ronneby
Storlek: 94 ha land
Markägare: Ronneby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight