Grindstugan

Greven eller Grevinnan?
Grindstugan är ett ekhagmarksområde som har brukats av människan under lång tid. Här möts man framför allt av ett stort antal grova, vidkroniga ekar. Det lätt kuperade, mosaikartade området ger en mycket tilltalande och vacker landskapsbild. En stensättning från järnålder tyder på områdets långa historia. Större delen av reservatet betas av nötkreatur och vårfloran är rik med bland annat fina lokaler med backsippa.

Ekens mångfald

De höga naturvärdena är i första hand knutna till de mycket gamla ekarna. De är hemvist åt många skyddsvärda arter av lavar, svampar och vedinsekter. Eken är en av de absolut artrikaste naturmiljöerna i Sverige. Man beräknar att 400-500 lavar, svampar och mossor samt 800-900 olika insekter är mer eller mindre beroende av eken för sin överlevnad. I Grindstugan finns ett flertal mycket hotade arter, bland annat vedsvamparna tårticka och oxtungsvamp, skalbaggarna ekoxe och läderbagge samt lavarna matt pricklav och gammelekslav. Tack vare att träden har fått bli mycket gamla har den biologiska mångfalden hunnit bli stor. Den rika tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier gör att olika arter med speciella krav här funnit en livsplats.  

Rikt växt- och fågelliv

Kärlväxter som växer i ekhagen är bland andra blåsuga, kattfot, backnejlika, solvända, stortimjan, backsippa, jungfrulin, ängsskallra, mandelblom och ängsvädd. I buskskiktet växer hagtorn, slån, en och nypon. Trädens håligheter är boplats för olika fåglar såsom stare, skogsduva, gröngöling och kattuggla  

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och utgör del av området SE0410024 Johannishus åsar.  

Vägbeskrivning

Grindstugan ligger direkt sydöst om Johannishus samhälle. Vägen som går genom reservatet är den som löper mellan ”Hasslörondellen” vid E22an och Johannishus.

 

Tänk på att du inte får:

  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter
  • skada levande eller döda träd eller buskar
  • otillbörligt störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering
  • medföra ej kopplad hund
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld
  • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • utan länsstyrelsens tillstånd insamla skalbaggar och fjärilar

Fakta

Bildat år: 1981
Areal: 22 ha
Kommun: Ronneby
Markägare: Enskilda och Ronneby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight