Gise Höna

Gise Höna

Gise Höna är en sedan lång tid fredad bokskog som har fått utvecklas fritt. Reservatet består av ett ca 1,5 hektar stort äldre bokbestånd. Området ligger i en svag sluttning vänd mot sydöst ca 55 meter över havet. Skogsbruk bedrivs runt reservatet.

Gise höna

Det område som kom att bli naturreservatet Johannishus bokskogsreservat (numera Gise Höna) har av Johannishus Godsförvaltning undantagits från skogsbruk sedan 1922. Bokskogsreservatet fridlystes som naturminne 1961 och bestod då av 4 hektar. Inom kärnområdet, som täcker 1,5 hektar, fanns då så gott som ingen gran. Marken var täckt med boklöv och markvegetationen fattig.

Fyrtio år senare har skogen utvecklats till ett olikåldrigt bokbestånd med bitvis betydande inslag av gran. Någon ek och en del grova tallar finns också i området. Många lågor och högstubbar i olika nedbrytningsstadier med vedsvampar gör området värdefullt för vedinsekter. Flera skyddsvärda arter finns i reservatet, bland annat bokvårtlav. Den fertila fällmossan indikerar att det är ett mycket skyddsvärt område. Skogsduva har på senare år häckat i reservatets ihåliga träd. Områdets bokar utgör en viktig spridningskälla för organismer som hör hemma i en bokskog.

En gränsjustering av reservatet gjordes 2004 och endast kärnområdet är idag skyddat. När området fridlystes 1961 var ändamålet att studera områdets utveckling jämfört med omgivande brukade skogar. I samband med gränsjusteringen fick reservatet namnet Gise Höna och syftet ändrades till att skydda det äldre bokbeståndet genom bortröjning av invandrande gran. Död ved utgör en viktig resurs för olika insekter, svampar, mossor och lavar. I beslutet 2004 lämnas död ved i olika nedbrytningsstadier kvar i reservatet.

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Gise höna bidrar till att uppfylla miljömålen Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv

Vägbeskrivning

Reservatet ligger cirka 500 m söder om Johannishus nedlagda sågverk.

Anordningar

Inga

Tänk på att du inte får:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • rida eller cykla
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling
 • utan länsstyrelsens tillstånd samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning

 

Fakta

Bildat: 1961, ändrat 2004
Kommun: Ronneby
Areal: 1,5 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight