Arvidstorp

Arvidstorp
Arvidstorpsåsen är en välbevarad rullstensås, vackert belägen direkt invid Arvidstorpsjöns västra strand.

Inlandsisen formade landskapet

De fyra naturreservaten i området, Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar kan med fördel ses i ett sammanhang som ett landskap av stort geologiskt intresse. De är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod vid inlandsisens avsmältning. För ökad förståelse om inlandsisens påverkan på landskapet kan man med fördel studera dessa fyra reservat under en rundtur. I trakten började landisen smälta av för ca 14 500 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinje (HK) låg på 65 meter över nuvarande havsnivå.  

Det lilla reservatet Arvidstorp på 2,5 hektar utgörs av en rullstensås, en långsträckt ryggformad ås som är en isälvsavlagring. Den har bildats i en istunnel eller i en öppen isspricka där moränmaterialet i form av sand, grus och sten har transporterats, sorterats och avsatts av smältvattnet från inlandsisen. Arvidstorpsåsen ligger över HK, med högsta punkten på 78 m.ö.h. i den norra delen, så därför har den aldrig svallats av havet utan har kvar sin skarpa getryggsform. På åssidorna växer blandskog av mest ek, tall, gran och björk. Utmed stranden finns ett buskskikt av glasbjörk, pors, klibbal och sälg.    

Vägbeskrivning

Arvidstorpsåsen är belägen ca 1 km sydväst om Listersjön.  Kör vägen från Kallinge mot Tving. Efter ca 2 km, sväng höger mot Arvidstorp. Följ skyltningen mot Arvidstorp och du kommer dit efter ca 4 km. En grusväg följer åsens sträckning. Blekingeleden passerar genom området, längs vägen på åsen.  

Miljökvalitetsmål

Naturreservatet Arvidstorp bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Tänk på att du inte får:

  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter
  • skada levande eller döda träd eller buskar
  • otillbörligt störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg
  • medföra ej kopplad hund
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Fakta
Bildat år: 1982
Kommun: Ronneby
Areal: 2,5 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight

 Nerladdningsbara filer