Almö

Almö naturreservat
Almö är ett populärt utflyktsmål. Hit åker man för att bada, ha picknick eller promenera längs vandringslederna. I reservatets norra del finns vackra ekhagmarker och lummiga lövskogar. Söderut vidtar ett öppet landskap med hedar, hällmarker och strandängar.

Värdefullt landskap

Almös hagmarker, öppna hedar och strandängar är värdefulla kulturhistoriska miljöer, där människan under århundraden haft djur på sommarbete. Beteshävden har skapat ett öppet landskap, en kulturmiljö som under det senaste seklet minskat i rask takt i hela Sverige. Ett syfte med reservatsskötseln är därför att bevara landskapsbilden.  

Bete skapar mångfald

Reservatets rika djur- och växtliv är kopplat till den traditionella beteshävden. Vissa organismer skulle försvinna helt om markerna växer igen. Det kan till exempel röra sig om lågvuxna, ljusälskande växter eller insekter som kräver stora, solexponerade ytor för sin överlevnad.    

Ekens betydelse

Reservatets norra del domineras av vackra hagmarker där imponerande ekjättar breder ut sina ståtliga kronor. En gammal hagmarksek kan hysa närmare 1 500 olika arter. På den grova, solbelysta barken växer mossor och lavar. Inuti den murkna stammen lever svampar och insekter. Svamparna bryter ned träet och insekterna nyttjar veden som föda eller boplats. Då bildas så kallad mulm, ett brunt trämjöl som ansamlas inne i den murkna stammen. Mulmen innehåller också spillning från fåglar och fladdermöss, som nyttjar ekarnas håligheter. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen.  

Blekinges landskapsdjur

Hör man något i luften som brummar kan det vara en flygande ekoxe. Hanarna flyger från slutet av juni och några veckor framåt. De är på jakt efter honor, vilka ofta sitter på ekar med sipprande sav. Denna jätte bland skalbaggar kan bli över åtta centimeter lång och är därmed Europas största insekt. Ekoxen är fridlyst i hela landet.  

Fågellivet

 Almös omväxlande naturmiljöer ger upphov till ett rikt fågelliv. I lövdungarnas trädverk finns sångare, mesar, flugsnappare och hackspettar. Rosenfink, törnskata, törnsångare och den sällsynta höksångaren lever i de enbuskrika hällmarkerna. Havsområdets grunda vikar är viktiga livsmiljöer för mängder av olika änder och vadare. Den som har tur kan få se skärgårdens gigant, havsörnen, segla i skyn!  

Under ytan

I reservatets grunda vikar finns en rik algflora med arter som blåstång, fjäderslick, sudare och den sällsynta kransalgen borststräfse. Tillsammans med ett fåtal marina växter utgör alger basen i havets näringskedja. Det innebär att en mängd organismer är direkt eller indirekt beroende av växtligheten under ytan.  

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitat- och fågeldirektivet och utgör del av området SE0410042 Tromtö-Almö.  

Miljökvalitetsmål

Bildandet av naturreservatet Almö bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.

Vägbeskrivning

Sväng söderut i ”Hasslörondellen” vid E22:an mellan Karlskrona och Ronneby, skyltat Almö. Almö nås efter 4 km. Parkeringsplatser finns skyltade längs vägen.  

Anordningar

Parkeringsplatser, rast- och badplatser, strövstigar, golfbana och lägerplats. Handikappsanpassade strövstigar, rastplatser och toaletter finns, dessa är markerade i rött på områdeskartan.

 

Tänk på att du inte får:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, t ex genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • uppankra eller förtöja båt längre än två dygn annat än vid härför upplåtna bryggor
 • ställa upp husvagn eller husbil för övernattning annat än på anvisade platser under högst två dygn
 • tälta längre än två dygn
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Fakta

Bildat år: 1987
Kommun: Ronneby
Areal: 889 ha, varav 321 ha land
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen


Get Microsoft Silverlight